Drukuj

  Regulamin konkursu na najlepszą gazetkę szkolną i blog szkolny

  REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ GAZETKĘ SZKOLNĄ ORAZ NA NAJLEPSZY BLOG SZKOLNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

  Organizator konkursu:
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
  ul. Kościuszki 14
  45-062 Opole
  www.pedagogiczna.pl

  Cele konkursu:
  - wyłonienie najlepszych gazetek szkolnych i blogów szkolnych województwa opolskiego, które ukazały się w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014,
  - popularyzacja i kultywowanie tradycji wydawania gazetek szkolnych oraz popularyzacja blogów szkolnych,
  - doskonalenie warsztatu oraz rozwijanie zainteresowań dziennikarskich i kulturalnych,
  - kształcenie kompetencji medialnych, umiejętności wykorzystania nowych mediów w praktyce szkolnej,
  - kształcenie umiejętności pozyskiwania i segregowania informacji z różnych źródeł,
  - kształcenie krytycznej analizy przekazów informacyjnych,
  - promocja szkoły i środowiska lokalnego,
  - rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz prezentowania własnych opinii,
  - rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i umiejętności literacko-publicystycznych,
  - dbałość o poprawność językową,
  - umożliwienie szkolnym zespołom redakcyjnym konfrontacji ich dokonań.

  Warunki uczestnictwa w konkursie:

  W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zespoły redakcyjne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego. Gazetki będą oceniane w następujących kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Blogi szkolne będą oceniane w jednej kategorii.

  Do 9 maja 2014 roku należy złożyć lub przesłać pocztą od trzech do pięciu datowanych numerów gazetek za lata szkolne 2012/2013, 2013/2014. Każdy numer powinien być dostarczony w dwóch egzemplarzach. W przypadku gazetek publikowanych tylko w Internecie należy wytypować od trzech do pięciu numerów oraz podać adres www do przeglądania lub przesłać materiały na płycie CD lub innym nośniku pamięci. W przypadku blogów szkolnych należy podać adres bloga. Ocenie zostaną poddane wpisy za rok szkolny 2013/2014.

  Do zgłaszanych prac należy dołączyć informacje o nazwie i adresie szkoły, nazwisku nauczyciela opiekuna, okresie wydawania gazetki lub bloga oraz ewentualnych zmianach tytułu gazetki szkolnej.

  Kryteria oceny gazetek szkolnych oraz blogów szkolnych:

  - merytoryczna zawartość tekstów, podejmowanie istotnych dla szkoły i środowiska uczniowskiego problemów,
  - obiektywizm w prezentowanych poglądach,
  - poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna,
  - różnorodność form wypowiedzi dziennikarskiej,
  - oryginalna twórczość uczniowska,
  - estetyka, styl szaty graficznej (nie ocenia się możliwości edytorskich redakcji gazetki szkolnej, dzięki którym np. gazetka wydana jest profesjonalnie, na dobrym papierze i w kolorze),
  - w przypadku gazetek szkolnych profesjonalizm formalny: strona tytułowa, numeracja pisma, paginacja, stopka redakcyjna.
  - w przypadku blogów szkolnych ocenia się również ich profesjonalizm formalny, czytelność, a dodatkowo ich społeczny zasięg i stopień współuczestnictwa społeczności klasowej i szkolnej (komentarze, polubienia) oraz aktualnośc i regularność wpisów i umiejętność wykorzystania w blogu różnorodnych typów materiałów multimedialnych: filmów, fotografii, materiałów audio i tekstów.

  Finał konkursu:
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 maja 2014 r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie. Ponadto wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Internecie na stronie biblioteki www.pedagogiczna.pl.
  Najlepsze zespoły redakcyjne gazetek szkolnych i blogów zostaną wyróżnione dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Opiekunowie redakcji szkolnych otrzymają dyplomy uznania.
  Nagrodzone gazetki szkolne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która będzie prezentowana w siedzibie PBW w Opolu w terminie od 23.05.2014 do 30.10.2014 r. Nagrodzone blogi będziemy promować na stronie internetowej PBW oraz na jej profilu facebook'owym.

  Uwagi końcowe:
  Komisja Konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie.
  Nadesłane komplety gazetek nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

  PARTNERZY

  • ipn

  • ee

  • nn

  • helios

  • e3

  • v
  • logo II LO
    
  • chrobry logo tekst
    
  • zse
    

  • logo 1 kolor

  SPONSORZY

  6216a8c00786e231de51d393c63bd692

   

  FACEBOOK

  f12

  AKCJE

  • v23
    
  • mlodzi1
  • zaczytani
  • 3232kl
  • kino1
  • Kolberg2014 logo 04A rgb
  • logo-bez-ramki
  • rok1
  • teczka1