Drukuj

  Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

   

  Zestawienie bibliograficzne „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy" gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2010 i zawiera 109 opisów bibliograficznych. Opracowane zostało na podstawie Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism oraz elektronicznej bazy danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji, wyróżniając wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach, zachowano numerację ciągłą. Wydawnictwa zwarte dostępne w PBW w Opolu oznaczone są sygnaturą.

   

  Książki:

  1. Analiza udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / [red. nauk. Józef Hozer ; aut. Józef Hozer et al.]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 2003. - 263, [2] s. : il. ; 24 cm.
  (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 455)

  2. Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim : diagnoza zapotrzebowania na pracę : raport z badań / Adam Kubów, Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski. - Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona "Wspólnota Akademicka", 2008. - 145, [1] s. : il. ; 24 cm.

  3. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 291 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. M 203575, C 203551 (Opole), C 050831 (Brzeg), M 045940 (Strzelce Opolskie), M 036372 (Prudnik), M 039461 (Namysłów), M 61683 (Kędzierzyn-Koźle), C 043990 (Głubczyce)

  4. Determinanty samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo w latach 1945-2001 w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska / Katarzyna Kokot. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - 248 s., [5] s. tabl. : il. kolor. ; 23 cm.
  ( Medicina Historia )

  5. Dobre praktyki bez barier - ekonomia społeczna dla niepełnosprawnych / aut. Jerzy Kawa, Piotr Raźniewski, Dariusz Śledź. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Biznesu, 2008. - 103 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

  6. Edukacja, wsparcie, praca w życiu osób niepełnosprawnych : wybrane aspekty / pod red. nauk. Daniela Kukli, Łukasza Bednarczyka ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Pedagogiki im. Św. Jana Bosko. Katedra Pedagogiki Pracy. - Warszawa ; Częstochowa : Mała Poligrafia Redemptorystów, 2008. - 176 s. : il. ; 24 cm.

  7. Efektywność społeczno-ekonomiczna zatrudnienia osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych i organizacjach komercyjnych / Anna Monika Kruk ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2006. - 162 s. ; 23 cm.

  8. Ergonomia osób niepełnosprawnych / Aleksandra Jasiak, Dariusz Swereda. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009. - 192 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

  9. Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych : możliwości przełamywania barier zatrudniania : materiały konferencyjne. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. - 168 s. : il. ; 25 cm.
  Sygn. M 050482 , M 050483 (Brzeg)

  10. Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych : raport z badań przeprowadzonych w ramach realizacji Partnerskiego Projektu "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" / oprac. Andrzej Barczyński, Piotr Radecki. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. - 164 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. M 050483 (Brzeg)

  11. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji / Stanisława Golinowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. - 165, [1] s. : mapa, rys., tab., wykr. ; 24 cm.
  (Raport IPiSS,1230-2872 ; z. 25)

  12. Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne? : poradnik dla pracodawców / Tadeusz Majewski. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. - 93 s. ; 24 cm.
  Sygn. C 050484 (Brzeg)

  13. Koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych / Andrzej Barczyński. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. - 263, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

  14. Młodzi niepełnosprawni : aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia / pod red. Ewy Giermanowskiej ; [wprow. Ewa Giermanowska] ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007. - 422 s. : il. ; 24 cm.

  15. Niepełnosprawni : edukacja, rynek pracy / Joanna Truszkowska. - Łomża : Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 2009. - 124 s. : il. ; 24 cm.

  16. Niepełnosprawni, rehabilitacja zawodowa 1997-2002 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac., Alina Kulesza. - Warszawa : GBPiZS, 2003. - 127 s. ; 21 cm. ( Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczeni Społecznego ; 86 )
  Sygn. I 188038 (Opole)

  17. Niepełnosprawni, rehabilitacja zawodowa 2003-2008 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Alina Kulesza. - Warszawa : GBPiZS, 2009. - 162 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
  ( Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczeni Społecznego ; 117 )
  Sygn. I 202630 (Opole)

  18. "Niepełnosprawni w systemie oświaty i na rynku pracy" : II debata z cyklu Edukacja bez barier, Warszawa, 27-28 września 2007 r. : materiały pokonferencyjne / Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP : [2008]. - 99 s. : il. ; 21 cm.
  (Wydaw. Pedagogiczne ZNP)
  Sygn. 199488 (Opole), M 043372 M (Głubczyce)

  19. Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy : przygotowanie zawodowe = Peole [!] with disabilities on the present labour market : vocational preparation : opracowanie zbiorowe / pod red. Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko ; [Uniwersytet Zielonogórski]. - Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza "JM" : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. - 221 s. : il. ; 25 cm.

  20. Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy : portret środowiska / red. nauk. Wojciech Łukowski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2008. - 340 s. : il. ; 24 cm.
  (Osoby Niepełnosprawne)

  21. Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy : psychologiczne korelaty poziomu kompetencji zawodowej osób z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym / Wojciech Otrębski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001. - 259 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
  ( Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 65 )
  Sygn. M 190492 (Opole)

  22. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych : ku możliwościom przeciw ograniczeniom / pod red. Marioli Wolan-Nowakowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", cop. 2009. - 198 s. ; 24 cm.

  23. Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego : ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Jacek Jaworski. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009. - 178, [1] s. : il. ; 30 cm.

  24. Problemy osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Turowskiego, Piotra Paluszkiewicza, Stanisławy Spisackiej ; [aut. Marta Arendarczyk et al.]. - Biała Podlaska : Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II, 2007. - 267 s. : il. ; 24 cm.

  25. Projektowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Górskiej ; [współaut. monografii Aleksander Kabsch et al.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002. - 146 s. : il. ; 24 cm.

  26. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną - od bierności do aktywności / pod red. Joanny Głodkowskiej, Andrzeja Giryńskiego. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2006. - 178 s. : il. ; 24 cm.

  27. Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Barczyńskiego. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. - 447 s. : il. ; 21 cm.

  28. Szkolenia z udziałem osób niepełnosprawnych / red. nauk. Konrad Maj ; aut. Katarzyna Gusztyła [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2007. - 70 s. : il. ; 24 cm.
  (Przeciw Wykluczaniu z Rynku Pracy ; t. 2)

  29. Ułatwianie wchodzenia i powrotu osób niepełnosprawnych na rynek pracy : podręcznik Związkowej Promocji i Ochrony Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Zatrudnienu / [pod red. Henryka Waszkowskiego]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2006. - 301 s. : il. ; 24 cm.

  30. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością / Maria Agnieszka Paszkowicz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. - 348 s. : il. ; 25 cm.

  31. Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Marek Piasecki, Jacek Śliwak ; Fundacja Fuga Mundi. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2008. - 170 s. : il. ; 25 cm.

  32. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy / Iwona Poliwczak. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. - 310, [1] s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. C 050486 (Brzeg)

  33. Zatrudnianie niepełnosprawnych : poradnik zawodowy / Anna Graczyk . - Stan prawny na dzień 30.04.2000 r. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000. - 161 s. ; 20 cm.
  ( Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; z.170 )
  Sygn. M 188166 (Opole), M 043413 M 043623 (Strzelce Opolskie), M 034487 (Olesno), M 034522, M 34523 (Prudnik)

  34. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Lesław Grzonka. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2010. - IX, [1], 65 s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Monitora Prawa Pracy)

  35. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce : uwarunkowania i skutki / Bożena Kołaczek. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. - 134, [1] s. ; 24 cm.
  (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

  36. Związkowa promocja i ochrona równouprawnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu : raport z realizacji Projektu EQUAL-ZORON 2005-2008 : praca zbiorowa / pod red. Adama Jarosińskiego [et al. ; aut. Piotr Błędowski et al. ; tł. Magdalena Majchrzyk]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK), 2008. - 284 s. : il. ; 25 cm.

   

  Artykuły w czasopismach:


  37. "Aby uwolnić rozum od barier" / Mirosław Cholewiński // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, s. 27-28
  Międzynarodowa konferencja naukowa "Edukacja, rynek pracy i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych", Łódź

  38. Aktualne poglądy na możliwości zawodowe osób niewidomych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 245-251

  39. Aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych a doświadczenia urzędów pracy / Robert Choma // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 41-42

  40. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie starogardzkim / Alicja Czarna // Przegląd Naukowy / Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. - Nr 5 (2006), s. 189-195

  41. Aktywność osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu zatrudnienia / Krystyna Leszczewska // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 17-19

  42. Analiza ergonomiczna i modernizacja stanowisk użytkowanych przez osoby niepełnosprawne / Olga Bryk, Wiesław Grzybowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - Nr 42 (2006), s. 21-28

  43. Bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Z. 7 (2005), s. 111-119

  44. Bezrobocie osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 1999-2006 / Adriana Politaj // Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. - Nr 16 (2008), s. 278-288

  45. Budowanie kompetencji organizacji osób niepełnosprawnych : projekt Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych / John Clark // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 4, nr 2 (2004), s. 86-92

  46. Czy polski system rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych jest zgodny z uchwałami Międzynarodowej Organizacji Pracy? / Katarzyna Łasak // Gdańskie Studia Prawnicze. -T. 13 (2005), s. 505-526

  47. Determinanty aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy / Piotr Frączek // Polityka Społeczna. - 2003, nr 11-12, s. 10-14

  48. Dochody osób niepełnosprawnych ze świadczeń społecznych i z pracy / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 5-8

  49. Doradztwo zawodowe dla osób niewidomych i słabo widzących w projekcie "Per linguas mundi ad laborem" / Kornelia Czerwińska, Michał Żejmis // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 7, nr 3 (2007), s. 76-86

  50. Edukacyjne i społeczne uwarunkowania bezrobocia dorosłych osób niepełnosprawnych / Dorota Świątek // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 35-42

  51. Elastyczne formy pracy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Marian Niedźwiedziński, Anna Maria Bąkała // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 211 (2007), s. 143-154

  52. Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych - wyniki badań empirycznych / Ewa Bogacz-Wojtanowska // Trzeci Sektor. - Nr 4 (2005/2006), s. 18-25

  53. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej narzędziami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Radosław Miążek // Zeszyty Naukowe. Studia Europejskie / Politechnika Opolska. - Z. 1 (2006), s. 77-88

  54. Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych w prawie polskim / Mirosław Karpiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 9, nr 3 (2009), s. 19-39

  55. Jaką szansę na rynku pracy mają osoby niesłyszące? / Łukasz Haromszeki // Nauki Humanistyczne. - Nr 8 (2003), s. 358-367

  56. Kariery zawodowe osób niepełnosprawnych jako samodzielnych przedsiębiorców / Agnieszka Woźniak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - Nr 4 (2006), s. 187-198

  57. Kompensacyjna i terapeutyczna rola pracy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Beata Nitecka // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 2, s. 47-50

  58. "Kroki ku pracy" - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Marzena Dycht // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 4, s. 122-132

  59. Metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2000, nr 7, s. 7-10

  60. Musimy bardziej udostępnić otwarty rynek pracy niepełnosprawnym / Roman Sroczyński ; rozm. przepr. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 196-203

  61. Niepełnosprawni na rynku pracy / Paulina Albińska // Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 16-18

  62. Niepełnosprawni na rynku pracy : (wybrane problemy) / Anna Nowak // Auxilium Sociale. - 2000, nr 3/4, s. 51-58

  63. Niepełnosprawność jako problem społeczny / Halina Misiewicz // Chowanna. - T. 1 (2004), s. 9-35

  64. Niepełnosprawny na rynku pracy - standardy międzynarodowe / Hanna Bogus // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 4, nr 3 (2004), s. 62-72

  65. Ocena projektu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Marzanna Farnicka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 8, nr 1 (2008), s. 62-66

  66. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" : Łódź, 26 października 2006 r. / Maria Agnieszka Paszkowicz // Problemy Profesjologii. - 2006, nr 1, s. 207-210

  67. Osoba niepełnosprawna na rynku pracy / Arkadiusz Kapelski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 82-86

  68. Osoby niepełnosprawne jako zasoby pracy / Witold Ratajczyk // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 199 (2006), s. 43-68

  69. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy / Elżbieta Turska // Chowanna. - T. 1 (2007), s. 53-62

  70. Osoby z niepełnosprawnością wobec konieczności nagłej zmiany roli zawodowej / Jolanta Lipieńska-Lokś // Problemy Profesjologii. - 2007, nr 1, s. 111-118

  71. Podstawy prawne polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Anna Nowak // Auxilium Sociale. - 2003, nr 2, s. 141-154

  72. Praca chroniona a prawa gospodarki rynkowej : artykuł dyskusyjny / Andrzej Barczyński // Polityka Społeczna. - 2004, nr 4, s. 16-19

  73. Praca i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce / Andrzej Barczyński // Polityka Społeczna. - 2002, nr 9, s. 11-14

  74. Praca osób niepełnosprawnych / Arkadiusz Przybyłka // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 43-46

  75. Praca ukazana jako radość życia / Joanna Skura // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 55-58

  76. Praca zawodowa a osoby niepełnosprawne / Agata Migas // Pedagogika Pracy. - T. 49 (2006), s. 37-44

  77. Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia. Polska : raport 2005 / Beata Dubińska // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s. 157-158

  78. Problem pracy osób niepełnosprawnych / Beata Szluz // Saeculum Christianum. - R. 12, nr 2 (2005), s. 213-225

  79. Regulacyjna funkcja temperamentu w adaptacji pracowników niewidomych do różnych środowisk pracy / Tomasz Sękowski // Przegląd Psychologiczny. - T. 43, nr 3 (2000), s. 339-350

  80. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych / Magdalena Bindek // Pedagogika Pracy. - T. 49 (2006), s. 148-151
  Materiały z Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Pedagogiki Pracy i Edukacji Techniczno-Informatycznej, Warszawa

  81. Rozmiar zjawiska niepełnosprawności i aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w Polsce / Anna Iwanek // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2001, nr 1, s. 40-56

  82. Rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia / Agata Migas // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 8, nr 1 (2008), s. 20-35

  83. Rynek pracy osób niepełnosprawnych / Małgorzata Król, Arkadiusz Przybyłka // Polityka Społeczna. - 2000, nr 2, s. 7-13

  84. Stanowiska pracy dla niepełnosprawnych - od projektowania indywidualnego do integralnego / Joanna Lecewicz-Bartoszewska, Aleksandra Polak-Sopińska // Zastosowania Ergonomii. - 2006, nr 1/3, s. 307-319

  85. Status osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Gustaw Dębniewski, Dorota Michowska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Z. 1 (2003), s. 325-335

  86. Szanse na rynku pracy młodzieży niepełnosprawnej / Ewa Giermanowska // Remedium. - 2007, nr 8, s. 21-23

  87. Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych / Franciszek Małysz // Polityka Społeczna. - 2002, nr 7, s. 16-19

  88. Telepraca i zdalna edukacja osób niepełnosprawnych wzrokowo / Anna Sroczyńska, Zdzisław Sroczyński // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 35 (2006), s. 183-192
  Materiały z konferencji "Wiedza - Informacja - Marketing", Szczyrk

  89. Telepraca osób niepełnosprawnych - element strategii rozwoju firmy / Marek Piasecki // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2001, nr 1, s. 73-80

  90. Telepraca osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w Polsce / Bożena Kurkus-Rozowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2005, nr 1, s. 14-17

  91. Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy : konferencja w Szczecinie / Łukasz Arendt // Polityka Społeczna. - 2008, nr 4, s. 36-37

  92. Telepraca - wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnych / Sławomir Ziółkowski // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. - T. 49, z. 3 (2004), s. 341-347

  93. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności : czynniki społeczno-demograficzne / Anna Izabela Brzezińska [et al.] // Nauka. - 2008, nr 1, s. 129-10

  94. W kierunku nowych rozwiązań systemowych? : nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych / Włodzimierz Sobczak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2003, nr 2, s. 21-40

  95. Wiedza o sposobach poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne jako element wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi / Iwona Bąbiak, Krzysztof Dziurzyński // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 59/60 (2008), s. 245-266

  96. Wsparcie osób niepełnosprawnych w sytuacji bezrobocia / Dorota Świątek // Auxilium Sociale. - 2005, nr 3/4, s. 320-326

  97. Wybrane problemy bezrobocia niepełnosprawnych / Elżbieta Trafiałek // Praca Socjalna. - 2000, nr 1, s. 33-39

  98. Wykształcenie szansą awansu zawodowego osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Z. 7 (2005), s. 483-490

  99. Wymiar czasu pracy i urlopy osób niepełnosprawnych / Wojciech Gonet // Przegląd Legislacyjny. - R. 13, nr 2 (2006), s. 9-18

  100. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Franciszek Małysz // Prawo Pracy. - R. 11, nr 10 (2005), s. 17-24

  101. Zakłady aktywności zawodowej / Franciszek Małysz // Prawo Pracy. - R. 11, nr 7/8 (2005), s. 28-33

  102. Zatrudnianie niepełnosprawnych - biznes czy filantropia? / Olgierd Konieczny. - Tekst również w jęz. ang. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2007, nr 3, s. 61-76

  103. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Franciszek Małysz // Prawo Pracy. - R. 11, nr 5 (2005), s. 3-16

  104. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy / Piotr Żukowski // Prawo Pracy. - R. 12, nr 7/8 (2006), s. 13-30

  105. Zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 86-94

  106. Zatrudnienie i edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce oraz Unii Europejskiej / Jerzy Stochmiałek // Pedagogika Pracy. - [Nr] 39, (2001), s. 13-23

  107. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jako podstawa ich ekonomicznej niezależności / Stanisław Kotowski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2002, nr 4, s. 54-58

  108. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów / Joanna Szymanowska // Polityka Społeczna. - 2003, nr 4, s. 5-9

  109. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w świetle rozwiązań unijnych / Ewa Wapiennik // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 23-34

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Promocji

  PBW w Opolu

  PARTNERZY

  • ipn
  • ee
  • nn
  • helios
  • e3
  • v
  • logo II LO
    
  • chrobry logo tekst
    
  • zse
    

  SPONSORZY

  6216a8c00786e231de51d393c63bd692

   

  FACEBOOK

  f12

  AKCJE

  • v23
    
  • mlodzi1
  • zaczytani
  • 3232kl
  • kino1
  • Kolberg2014 logo 04A rgb
  • logo-bez-ramki
  • rok1
  • teczka1