logo duze11ab

Dzień niebieski
czytaj dalej
Dzień żółty
czytaj dalej
Dzień czerwony
czytaj dalej
Dzień zielony
czytaj dalej

Drukuj

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

 

Zestawienie bibliograficzne „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy" gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2010 i zawiera 109 opisów bibliograficznych. Opracowane zostało na podstawie Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism oraz elektronicznej bazy danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji, wyróżniając wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach, zachowano numerację ciągłą. Wydawnictwa zwarte dostępne w PBW w Opolu oznaczone są sygnaturą.

 

Książki:

1. Analiza udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / [red. nauk. Józef Hozer ; aut. Józef Hozer et al.]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 2003. - 263, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 455)

2. Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim : diagnoza zapotrzebowania na pracę : raport z badań / Adam Kubów, Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski. - Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona "Wspólnota Akademicka", 2008. - 145, [1] s. : il. ; 24 cm.

3. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 291 s. : il. ; 24 cm.
Sygn. M 203575, C 203551 (Opole), C 050831 (Brzeg), M 045940 (Strzelce Opolskie), M 036372 (Prudnik), M 039461 (Namysłów), M 61683 (Kędzierzyn-Koźle), C 043990 (Głubczyce)

4. Determinanty samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo w latach 1945-2001 w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska / Katarzyna Kokot. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - 248 s., [5] s. tabl. : il. kolor. ; 23 cm.
( Medicina Historia )

5. Dobre praktyki bez barier - ekonomia społeczna dla niepełnosprawnych / aut. Jerzy Kawa, Piotr Raźniewski, Dariusz Śledź. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Biznesu, 2008. - 103 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

6. Edukacja, wsparcie, praca w życiu osób niepełnosprawnych : wybrane aspekty / pod red. nauk. Daniela Kukli, Łukasza Bednarczyka ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Pedagogiki im. Św. Jana Bosko. Katedra Pedagogiki Pracy. - Warszawa ; Częstochowa : Mała Poligrafia Redemptorystów, 2008. - 176 s. : il. ; 24 cm.

7. Efektywność społeczno-ekonomiczna zatrudnienia osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych i organizacjach komercyjnych / Anna Monika Kruk ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2006. - 162 s. ; 23 cm.

8. Ergonomia osób niepełnosprawnych / Aleksandra Jasiak, Dariusz Swereda. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009. - 192 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

9. Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych : możliwości przełamywania barier zatrudniania : materiały konferencyjne. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. - 168 s. : il. ; 25 cm.
Sygn. M 050482 , M 050483 (Brzeg)

10. Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych : raport z badań przeprowadzonych w ramach realizacji Partnerskiego Projektu "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" / oprac. Andrzej Barczyński, Piotr Radecki. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. - 164 s. : il. ; 24 cm.
Sygn. M 050483 (Brzeg)

11. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji / Stanisława Golinowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. - 165, [1] s. : mapa, rys., tab., wykr. ; 24 cm.
(Raport IPiSS,1230-2872 ; z. 25)

12. Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne? : poradnik dla pracodawców / Tadeusz Majewski. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. - 93 s. ; 24 cm.
Sygn. C 050484 (Brzeg)

13. Koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych / Andrzej Barczyński. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. - 263, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

14. Młodzi niepełnosprawni : aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia / pod red. Ewy Giermanowskiej ; [wprow. Ewa Giermanowska] ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007. - 422 s. : il. ; 24 cm.

15. Niepełnosprawni : edukacja, rynek pracy / Joanna Truszkowska. - Łomża : Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 2009. - 124 s. : il. ; 24 cm.

16. Niepełnosprawni, rehabilitacja zawodowa 1997-2002 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac., Alina Kulesza. - Warszawa : GBPiZS, 2003. - 127 s. ; 21 cm. ( Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczeni Społecznego ; 86 )
Sygn. I 188038 (Opole)

17. Niepełnosprawni, rehabilitacja zawodowa 2003-2008 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Alina Kulesza. - Warszawa : GBPiZS, 2009. - 162 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
( Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczeni Społecznego ; 117 )
Sygn. I 202630 (Opole)

18. "Niepełnosprawni w systemie oświaty i na rynku pracy" : II debata z cyklu Edukacja bez barier, Warszawa, 27-28 września 2007 r. : materiały pokonferencyjne / Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP : [2008]. - 99 s. : il. ; 21 cm.
(Wydaw. Pedagogiczne ZNP)
Sygn. 199488 (Opole), M 043372 M (Głubczyce)

19. Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy : przygotowanie zawodowe = Peole [!] with disabilities on the present labour market : vocational preparation : opracowanie zbiorowe / pod red. Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko ; [Uniwersytet Zielonogórski]. - Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza "JM" : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. - 221 s. : il. ; 25 cm.

20. Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy : portret środowiska / red. nauk. Wojciech Łukowski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2008. - 340 s. : il. ; 24 cm.
(Osoby Niepełnosprawne)

21. Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy : psychologiczne korelaty poziomu kompetencji zawodowej osób z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym / Wojciech Otrębski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001. - 259 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
( Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 65 )
Sygn. M 190492 (Opole)

22. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych : ku możliwościom przeciw ograniczeniom / pod red. Marioli Wolan-Nowakowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", cop. 2009. - 198 s. ; 24 cm.

23. Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego : ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Jacek Jaworski. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009. - 178, [1] s. : il. ; 30 cm.

24. Problemy osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Turowskiego, Piotra Paluszkiewicza, Stanisławy Spisackiej ; [aut. Marta Arendarczyk et al.]. - Biała Podlaska : Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II, 2007. - 267 s. : il. ; 24 cm.

25. Projektowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Górskiej ; [współaut. monografii Aleksander Kabsch et al.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002. - 146 s. : il. ; 24 cm.

26. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną - od bierności do aktywności / pod red. Joanny Głodkowskiej, Andrzeja Giryńskiego. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2006. - 178 s. : il. ; 24 cm.

27. Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Barczyńskiego. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. - 447 s. : il. ; 21 cm.

28. Szkolenia z udziałem osób niepełnosprawnych / red. nauk. Konrad Maj ; aut. Katarzyna Gusztyła [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2007. - 70 s. : il. ; 24 cm.
(Przeciw Wykluczaniu z Rynku Pracy ; t. 2)

29. Ułatwianie wchodzenia i powrotu osób niepełnosprawnych na rynek pracy : podręcznik Związkowej Promocji i Ochrony Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Zatrudnienu / [pod red. Henryka Waszkowskiego]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2006. - 301 s. : il. ; 24 cm.

30. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością / Maria Agnieszka Paszkowicz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. - 348 s. : il. ; 25 cm.

31. Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Marek Piasecki, Jacek Śliwak ; Fundacja Fuga Mundi. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2008. - 170 s. : il. ; 25 cm.

32. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy / Iwona Poliwczak. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. - 310, [1] s. : il. ; 24 cm.
Sygn. C 050486 (Brzeg)

33. Zatrudnianie niepełnosprawnych : poradnik zawodowy / Anna Graczyk . - Stan prawny na dzień 30.04.2000 r. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000. - 161 s. ; 20 cm.
( Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; z.170 )
Sygn. M 188166 (Opole), M 043413 M 043623 (Strzelce Opolskie), M 034487 (Olesno), M 034522, M 34523 (Prudnik)

34. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Lesław Grzonka. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2010. - IX, [1], 65 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)

35. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce : uwarunkowania i skutki / Bożena Kołaczek. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. - 134, [1] s. ; 24 cm.
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

36. Związkowa promocja i ochrona równouprawnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu : raport z realizacji Projektu EQUAL-ZORON 2005-2008 : praca zbiorowa / pod red. Adama Jarosińskiego [et al. ; aut. Piotr Błędowski et al. ; tł. Magdalena Majchrzyk]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK), 2008. - 284 s. : il. ; 25 cm.

 

Artykuły w czasopismach:


37. "Aby uwolnić rozum od barier" / Mirosław Cholewiński // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, s. 27-28
Międzynarodowa konferencja naukowa "Edukacja, rynek pracy i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych", Łódź

38. Aktualne poglądy na możliwości zawodowe osób niewidomych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 245-251

39. Aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych a doświadczenia urzędów pracy / Robert Choma // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 41-42

40. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie starogardzkim / Alicja Czarna // Przegląd Naukowy / Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. - Nr 5 (2006), s. 189-195

41. Aktywność osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu zatrudnienia / Krystyna Leszczewska // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 17-19

42. Analiza ergonomiczna i modernizacja stanowisk użytkowanych przez osoby niepełnosprawne / Olga Bryk, Wiesław Grzybowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - Nr 42 (2006), s. 21-28

43. Bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Z. 7 (2005), s. 111-119

44. Bezrobocie osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 1999-2006 / Adriana Politaj // Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. - Nr 16 (2008), s. 278-288

45. Budowanie kompetencji organizacji osób niepełnosprawnych : projekt Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych / John Clark // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 4, nr 2 (2004), s. 86-92

46. Czy polski system rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych jest zgodny z uchwałami Międzynarodowej Organizacji Pracy? / Katarzyna Łasak // Gdańskie Studia Prawnicze. -T. 13 (2005), s. 505-526

47. Determinanty aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy / Piotr Frączek // Polityka Społeczna. - 2003, nr 11-12, s. 10-14

48. Dochody osób niepełnosprawnych ze świadczeń społecznych i z pracy / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 5-8

49. Doradztwo zawodowe dla osób niewidomych i słabo widzących w projekcie "Per linguas mundi ad laborem" / Kornelia Czerwińska, Michał Żejmis // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 7, nr 3 (2007), s. 76-86

50. Edukacyjne i społeczne uwarunkowania bezrobocia dorosłych osób niepełnosprawnych / Dorota Świątek // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 35-42

51. Elastyczne formy pracy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Marian Niedźwiedziński, Anna Maria Bąkała // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 211 (2007), s. 143-154

52. Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych - wyniki badań empirycznych / Ewa Bogacz-Wojtanowska // Trzeci Sektor. - Nr 4 (2005/2006), s. 18-25

53. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej narzędziami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Radosław Miążek // Zeszyty Naukowe. Studia Europejskie / Politechnika Opolska. - Z. 1 (2006), s. 77-88

54. Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych w prawie polskim / Mirosław Karpiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 9, nr 3 (2009), s. 19-39

55. Jaką szansę na rynku pracy mają osoby niesłyszące? / Łukasz Haromszeki // Nauki Humanistyczne. - Nr 8 (2003), s. 358-367

56. Kariery zawodowe osób niepełnosprawnych jako samodzielnych przedsiębiorców / Agnieszka Woźniak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - Nr 4 (2006), s. 187-198

57. Kompensacyjna i terapeutyczna rola pracy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Beata Nitecka // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 2, s. 47-50

58. "Kroki ku pracy" - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Marzena Dycht // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 4, s. 122-132

59. Metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2000, nr 7, s. 7-10

60. Musimy bardziej udostępnić otwarty rynek pracy niepełnosprawnym / Roman Sroczyński ; rozm. przepr. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 196-203

61. Niepełnosprawni na rynku pracy / Paulina Albińska // Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 16-18

62. Niepełnosprawni na rynku pracy : (wybrane problemy) / Anna Nowak // Auxilium Sociale. - 2000, nr 3/4, s. 51-58

63. Niepełnosprawność jako problem społeczny / Halina Misiewicz // Chowanna. - T. 1 (2004), s. 9-35

64. Niepełnosprawny na rynku pracy - standardy międzynarodowe / Hanna Bogus // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 4, nr 3 (2004), s. 62-72

65. Ocena projektu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Marzanna Farnicka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 8, nr 1 (2008), s. 62-66

66. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" : Łódź, 26 października 2006 r. / Maria Agnieszka Paszkowicz // Problemy Profesjologii. - 2006, nr 1, s. 207-210

67. Osoba niepełnosprawna na rynku pracy / Arkadiusz Kapelski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 82-86

68. Osoby niepełnosprawne jako zasoby pracy / Witold Ratajczyk // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 199 (2006), s. 43-68

69. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy / Elżbieta Turska // Chowanna. - T. 1 (2007), s. 53-62

70. Osoby z niepełnosprawnością wobec konieczności nagłej zmiany roli zawodowej / Jolanta Lipieńska-Lokś // Problemy Profesjologii. - 2007, nr 1, s. 111-118

71. Podstawy prawne polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Anna Nowak // Auxilium Sociale. - 2003, nr 2, s. 141-154

72. Praca chroniona a prawa gospodarki rynkowej : artykuł dyskusyjny / Andrzej Barczyński // Polityka Społeczna. - 2004, nr 4, s. 16-19

73. Praca i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce / Andrzej Barczyński // Polityka Społeczna. - 2002, nr 9, s. 11-14

74. Praca osób niepełnosprawnych / Arkadiusz Przybyłka // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 43-46

75. Praca ukazana jako radość życia / Joanna Skura // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 55-58

76. Praca zawodowa a osoby niepełnosprawne / Agata Migas // Pedagogika Pracy. - T. 49 (2006), s. 37-44

77. Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia. Polska : raport 2005 / Beata Dubińska // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s. 157-158

78. Problem pracy osób niepełnosprawnych / Beata Szluz // Saeculum Christianum. - R. 12, nr 2 (2005), s. 213-225

79. Regulacyjna funkcja temperamentu w adaptacji pracowników niewidomych do różnych środowisk pracy / Tomasz Sękowski // Przegląd Psychologiczny. - T. 43, nr 3 (2000), s. 339-350

80. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych / Magdalena Bindek // Pedagogika Pracy. - T. 49 (2006), s. 148-151
Materiały z Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Pedagogiki Pracy i Edukacji Techniczno-Informatycznej, Warszawa

81. Rozmiar zjawiska niepełnosprawności i aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w Polsce / Anna Iwanek // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2001, nr 1, s. 40-56

82. Rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia / Agata Migas // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 8, nr 1 (2008), s. 20-35

83. Rynek pracy osób niepełnosprawnych / Małgorzata Król, Arkadiusz Przybyłka // Polityka Społeczna. - 2000, nr 2, s. 7-13

84. Stanowiska pracy dla niepełnosprawnych - od projektowania indywidualnego do integralnego / Joanna Lecewicz-Bartoszewska, Aleksandra Polak-Sopińska // Zastosowania Ergonomii. - 2006, nr 1/3, s. 307-319

85. Status osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Gustaw Dębniewski, Dorota Michowska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Z. 1 (2003), s. 325-335

86. Szanse na rynku pracy młodzieży niepełnosprawnej / Ewa Giermanowska // Remedium. - 2007, nr 8, s. 21-23

87. Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych / Franciszek Małysz // Polityka Społeczna. - 2002, nr 7, s. 16-19

88. Telepraca i zdalna edukacja osób niepełnosprawnych wzrokowo / Anna Sroczyńska, Zdzisław Sroczyński // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 35 (2006), s. 183-192
Materiały z konferencji "Wiedza - Informacja - Marketing", Szczyrk

89. Telepraca osób niepełnosprawnych - element strategii rozwoju firmy / Marek Piasecki // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2001, nr 1, s. 73-80

90. Telepraca osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w Polsce / Bożena Kurkus-Rozowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2005, nr 1, s. 14-17

91. Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy : konferencja w Szczecinie / Łukasz Arendt // Polityka Społeczna. - 2008, nr 4, s. 36-37

92. Telepraca - wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnych / Sławomir Ziółkowski // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. - T. 49, z. 3 (2004), s. 341-347

93. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności : czynniki społeczno-demograficzne / Anna Izabela Brzezińska [et al.] // Nauka. - 2008, nr 1, s. 129-10

94. W kierunku nowych rozwiązań systemowych? : nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych / Włodzimierz Sobczak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2003, nr 2, s. 21-40

95. Wiedza o sposobach poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne jako element wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi / Iwona Bąbiak, Krzysztof Dziurzyński // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 59/60 (2008), s. 245-266

96. Wsparcie osób niepełnosprawnych w sytuacji bezrobocia / Dorota Świątek // Auxilium Sociale. - 2005, nr 3/4, s. 320-326

97. Wybrane problemy bezrobocia niepełnosprawnych / Elżbieta Trafiałek // Praca Socjalna. - 2000, nr 1, s. 33-39

98. Wykształcenie szansą awansu zawodowego osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Z. 7 (2005), s. 483-490

99. Wymiar czasu pracy i urlopy osób niepełnosprawnych / Wojciech Gonet // Przegląd Legislacyjny. - R. 13, nr 2 (2006), s. 9-18

100. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Franciszek Małysz // Prawo Pracy. - R. 11, nr 10 (2005), s. 17-24

101. Zakłady aktywności zawodowej / Franciszek Małysz // Prawo Pracy. - R. 11, nr 7/8 (2005), s. 28-33

102. Zatrudnianie niepełnosprawnych - biznes czy filantropia? / Olgierd Konieczny. - Tekst również w jęz. ang. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2007, nr 3, s. 61-76

103. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Franciszek Małysz // Prawo Pracy. - R. 11, nr 5 (2005), s. 3-16

104. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy / Piotr Żukowski // Prawo Pracy. - R. 12, nr 7/8 (2006), s. 13-30

105. Zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 86-94

106. Zatrudnienie i edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce oraz Unii Europejskiej / Jerzy Stochmiałek // Pedagogika Pracy. - [Nr] 39, (2001), s. 13-23

107. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jako podstawa ich ekonomicznej niezależności / Stanisław Kotowski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2002, nr 4, s. 54-58

108. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów / Joanna Szymanowska // Polityka Społeczna. - 2003, nr 4, s. 5-9

109. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w świetle rozwiązań unijnych / Ewa Wapiennik // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 23-34

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Promocji

PBW w Opolu

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

PARTNERZY

 • ee
 • nn
 • helios
 • e3
 • v
 • logo II LO
   
 • chrobry logo tekst
   
 • zse
   

SPONSORZY

6216a8c00786e231de51d393c63bd692