Drukuj

  Kurator sądowy

  Kuratela sądowa jako forma kontroli, wsparcia i wychowania.

  Zestawienie bibliograficzne.

  Niniejsze zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone na podstawie elektronicznych baz danych Biblioteki Narodowej oraz z autopsji. Bibliografia składa się z 140 opisów bibliograficznych. Zastosowano podział na książki i artykuły z czasopism obejmujące swoim zakresem czasowym lata 1975-2010 (wydawnictwa zwarte) oraz lata 1993-2012 (artykuły ).
  Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie.

  KSIĄŻKI:

  1. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. Warszawa : "Żak", 1999. --  367 s.

  2. Instytucjonalne formy pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi /Irena Mudrecka .  Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999. -175 s.

  3. Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych / Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak. Warszawa : „LexisNeXis”, 2008. - 404, [4] s.

  4. Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym: poradnik dla sprawujących dozory / Julian Śpiewak. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1999. - 170, [2] s.

  5. Kuratorzy sądowi : komentarz / Krystyna Gromek.  Warszawa : "LexisNexis", 2005. -  363, [1] s.

  6. Odrzuceni : analiza umieszczania dzieci w placówkach opieki / Józefina Hrynkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych.  Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop.2006. -  223 s.

  7. Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.  Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2001. --  448 s.

  8. Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego (ze szczególnym uwzględnieniem metody kontraktu) / Aneta Paszkiewicz . Lublin : "Norbertinum", 2006. - 244 s.

  9. Postępowanie poprawcze w sprawach nieletnich / Piotr Górecki.  Sopot : Wydawnictwo Prawnicze "Lex", 1998. --  277, [4] s.

  10. Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Brtkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. -

   357 s.

  11. Prawo rodzinne / Jan Winiarz.  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1993. -  301, [3] s. : err.

  12. Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego / Adam Roter. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. --  187,[5] s. : wykr.

  13. Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków/ red. Elzbieta Bielecka. - Wyd. 2. - Białystok : „Trans Humana”, 2007. - 287 s.

  14. Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie / pod red. Sławomira Przybylińskiego.  Kraków : "Impuls", 2010. --  220 s.

  15. Psychologia resocjalizacyjna : w kierunku nowej specjalności psychologii / Krystyna Ostrowska.  Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008. --  291, [1] s. : il.

  16. Resocjalizacja skazanych : poradnik dla kuratorów sądowych / Jerzy Kamiński, Stanisław Milewski ; [przedm. Stanisław Pawela].  Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1975. --  304 s.

  17. Rodzinny kurator sądowy w percepcji nadzorowanych / Irena Mudrecka. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1997. -- 92,[1] s. : rys.

  18. Sądowy kurator dla dorosłych jako osoba wspierająca skazanego i jego rodzinę / Magdalena Dymowska [W:] Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. Toruń: „Akapit” 2010. S. 281-291

  19. Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego.  Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. -  405 s.

  20. Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego.  Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. --  405 s. : il.

  21. Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych / pod red. Ireny Pospiszyl. Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2009. --  267 s.

  22. Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim / Julian Marciniak. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1975. --  149, [3] s. : tab., err.

  23. Vademecum rodzinnego kuratora sądowego / Marian Kalinowski.  Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984. --  318, [2] s.

  24. Warunki efektywności resocjalizacji nieletnich poddanych dozorowi sądowych kuratorów społecznych / Marek Heine.  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1982. --  98 s.

  25. Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny : praca zbiorowa / pod red. Anny Błasiak i Ewy Dybowskiej.  Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : 2010. Wydawnictwo WAM, --  360 s. : il.

  26. Zarys metodyki pracy kuratora sądowego / Natalia Górska [et al.] ; pod red. Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka.  Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. --  682, [6] s. : il.

   ARTYKUŁY:

  27. Aby skutecznie pomagać, trzeba współdziałać / Alina Prusinowska-Marek //  Świat Problemów. - 2011, nr 4, s. 9-12  

  28. Analiza porównawcza stresu zawodowego społecznych kuratorów dla dorosłych oraz funkcjonariuszy służby więziennej / Grażyna Kuziora //  Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 3-4, s. 36-43

  29. Analiza porównawcza stresu zawodowego społecznych kuratorów dla dorosłych oraz funkcjonariuszy służby więziennej / Grażyna Kuziora. -  Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 3/4, s. 36-43

  30. Aspekty socjalne w pracy kuratorów zawodowych dla dorosłych / Andrzej Banaszek //  Praca Socjalna. - 2004, nr 2, s. 44-65

  31. Aspekty socjalne w pracy kuratorów zawodowych dla dorosłych / Andrzej Banaszek. // Praca Socjalna. - 2004, nr 2, s. 44-65

  32. Aspekty wychowawcze w pracy społecznych kuratorów dla dorosłych / Krzysztof Gogacz. -  Streszcz. w jęz. ang. // Auxilium Sociale. - 2003, nr 1, s. 144-155

  33. Aspekty wychowawcze w pracy społecznych kuratorów dla dorosłych / Krzysztof Gogacz. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 27-33

  34. Cele wykonywania dozoru nad skazanym a model kurateli sądowej / Robert Kaczor. // Przegląd Sądowy. - R. 19[20], [nr] 7/8 (2010), s. 83-97

  35. Charakter prawny i kompetencje kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo / Anna Sylwestrzak. // Przegląd Sądowy. - R. 20, [nr] 5 (2011), s. 45-57

  36. Czy kurator sądowy może być mediatorem? / Dariusz Mazur. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 37-40

  37. Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności / Janusz Zagórski. // Państwo i Prawo. - R. 63, z. 4 (2008), s. 65-75

  38. Działalność kuratora alternatywą mediacji / Dariusz Mazur. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 27-31

  39. Efektywność dozorów kuratorskich wobec skazanych za przemoc w rodzinie na terenie okręgu nowosądeckiego / Agnieszka Bulzak. -  Streszcz. w jęz. ang. // Auxilium Sociale. - 2003, nr 1, s. 167-176

  40. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych dla dorosłych w toku wykonywania dozorów probacyjnych / Krzysztof Gogacz. Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 3-4, S. 28-38

  41. Efektywność oddziaływań resocjalizujących w percepcji zawodowych kuratorów rodzinnych / Krzysztof Gogacz. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 29-36

  42. Efektywność pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej sądowego kuratora zawodowego ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym / Beata Zawiślak, Małgorzata Gajek-Olszewska. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 36, (2002), s. 51-66

  43. Etos i misja zawodowa sądowych kuratorów rodzinnych / Andrzej Węgliński //  Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 3-4, s. 27-32    

  44. Formy i metody pracy kuratora społecznego dla nieletnich / Bolesław Huras // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 30-32

  45. Funkcjonowanie kurateli zawodowej dla osób dorosłych w systemie przeciwdziałania patologii społecznej / Michał Szykut //  Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 1, s. 85-94

  46. Instytucja kuratora sądowego w Polsce w ujęciu historycznym / Anna Witkowska-Paleń //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 45-53    

  47. Instytucja kuratora sądowego w systemie opieki profilaktyki i resocjalizacji / Beata Zinkiewicz. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 97-103

  48. Instytucja probacji jako alternatywna forma pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Barbara Pachólska //  Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 42-44

  49. Jaki powinien być kurator sądowy? / Beata Maria Nowak //  Nowa Szkoła. - 2010, nr 10, s. 19-25    

  50. Kierunki zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce / Magdalena Arczewska //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 8-15

  51. Kompetencje kuratorów sądowych w opinii podopiecznych / Aneta Domżalska. Opieka Wychowanie Terapia. - 2011, nr 3-4, s. 48-56

  52. Kompetencje kuratorów sądowych wobec nowych przejawów patologii i niedostosowania społecznego podopiecznych / Marek Heine. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Studia Edukacyjne. - Nr 10 (2009), s. 19-33

  53. Kuratela dla dorosłych - pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie / Andrzej Bałandynowicz. -  Streszcz. ang. // Przegląd Policyjny. - R. 16, nr 4 (2006), s. 5-26

  54. Kuratela dla dorosłych - pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie / Andrzej Bałandynowicz. // Prokuratura i Prawo. - 2007, [nr] 9, s. 5-28

  55. Kuratela dla nieletnich / Beata Sawczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 10, s. 436-440

  56. Kurator a dziecko jako strona w postępowaniu przed sądem / Krystyna Mizak. // Rodzina i Prawo. - Nr 12 (2009), s. 62-70

  57. Kurator dla osoby niepełnosprawnej (art. 183 k.r.o.) / Waldemar Ziętek. // Przegląd Sądowy. - R. 18, [nr] 4 (2008), s. 155-160

  58. Kurator dla osoby ułomnej - de lege ferenda / Waldemar Ziętek. // Rodzina i Prawo. - 2007, nr 2, s. 59-65

  59. Kurator jako zastępca procesowy strony w postępowaniu administracyjnym / Andrzej Matan. // Roczniki Administracji i Prawa. - R. 1, (2000), s. 64-81

  60. Kurator osoby prawnej : próba wykładni art. 42 k.c. / Alicja Jagielska-Burduk, Krzysztof Mularski. // Rejent. - R. 20, nr 6 (2010), s. 66-93

  61. Kurator sądowy a alimentacyjne ojcostwo / Lucyna Fidor. -  Bibliogr. // Roczniki WSPA. - 2008, nr 1, s. 210-227

  62. Kurator sądowy w systemie kontroli społecznej / Katarzyna Jadach. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Studia Edukacyjne. - Nr 10 (2009), s. 237-246

  63. Kurator sprzymierzeniec pedagoga / Agnieszka Makowska, Iwona Mądzik // Głos Pedagogiczny. -  2012, nr 41, s. 48-50    

  64. Kurator to sprzymierzeniec, a nie wróg / Ewelina Sawaściuk //  Gazeta Szkolna. - 2006, nr 46, s. 15

  65. Kurator zatrudniony na etacie / Krzysztof Stasiak //  Gazeta Prawna. - 2002, nr 37, s.19  

  66. Kuratorzy sądowi i zadania przez nich wykonywane po dokonanej reformie / Teodor Szymanowski. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang., ros. // Archiwum Kryminologii. - T. 27 (2003/2004), s. 67-113

  67. Metody oddziaływań wychowawczych w samoocenie kuratorów dla dorosłych / Krzysztof Gogacz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2010, nr 1-2, s. 43-48   

  68. Model spolegliwego opiekuna i wychowawcy w świetle zawodowych kompetencji sądowych kuratorów społecznych / Marek Żak. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 155-163

  69. Na kłopoty kurator / Katarzyna Kurza // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 20-22

  70. Nadużywanie alkoholu przez dozorowanych / Paweł Sobierajski. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Auxilium Sociale. - 2004, nr 2, s. 77-83

  71. Niedostrzeżone obszary pracy kuratora rodzinnego w ujęciu probacji zorientowanej na rodzinę obciążoną zarządzeniami sądu rodzinnego / Mirosława Gawęcka. // Probacja. - 2011, [nr] 1, s. 51-68

  72. Nowe procedury współpracy funkcjonariuszy Policji z kuratorską służbą sądową / Michał Lewoc //  Niebieska Linia. - 2011, nr 3, s. 27-30

  73. Nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych a Europejskie Reguły dotyczące Sankcji i Środków Alternatywnych / Piotr Stępniak. // Probacja. - 2009, [nr] 2, s. 143-157

  74. O możliwości usprawnienia pracy zawodowych kuratorów sądowych przez zastosowanie komputerów / Barbara Białczyk, Jerzy Białczyk, Wanda Chudy, Sławomir Duszyński. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 24-27

  75. O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach nad funkcjonowaniem kurateli sądowej / Michał Szykut     . -  Streszcz. ang. // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 19-22

  76. O programie komputerowym "Akurat - Asystent Kuratora" / Barbara Białczyk, Sławomir Duszyński, Jerzy Białczyk //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 28-30

  77. O projekcie diagnozy osobopoznawczej na gruncie kurateli sądowej dla dorosłych - kilka słów krytyki / Bartłomiej Skowroński. -  Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 32-34

  78. Obowiązek składania sądowi okresowych sprawozdań z przebiegu dozoru przez kuratora / Krzysztof Stępień. // Probacja. - 2009, [nr] 3/4, s. 135-138

  79. Oczekiwania skazanych a udzielona pomoc w ramach funduszu pomocy postpenitencjarnej / Andrzej Świerczek //  Opieka Wychowanie Terapia. - 2010, nr 3-4, s. 39-44    

  80. Oddziaływanie kuratora jako rodzaj wsparcia udzielanego skazanym w toku procesu resocjalizacji / Karolina Malińska. // Nowiny Psychologiczne. - 2004, nr 4, s. 85-92

  81. Organizacja pracy zawodowych kuratorów rodzinnych w zespołach kuratorskich : propozycje / Andrzej Węgliński. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 1, s. 23-33

  82. Pedagogiczne i prawne bariery wdrażania reformy zawodowej kurateli rodzinnej w Polsce / Andrzej Węgliński. -  Streszcz. w jęz. ang. // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 17, (1995/1996), s. 99-111

  83. Pedagogiczne zasady efektywnej resocjalizacji prowadzonej przez kuratora sądowego / Kamil Marek Konopka // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 2, s. 113-121

  84. Pomoc społeczna i postpenitencjarna wobec osadzonych / Dariusz Widelak. - Bibliogr. //  Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 1, s. 93-107

  85. Poufność a sąd: prawne aspekty psychoterapii / Katarzyna Fenik, Justyna Podlewska //  Niebieska Linia. - 2011, nr 3, s. 1-4

  86. Poziom odporności psychicznej nieletnich pozostających pod nadzorem kuratora sądowego / Robert Opora. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Studia Edukacyjne. - Nr 10 (2009), s. 55-70

  87. Pozycja społeczna rodzinnego kuratora sądowego w podopiecznych rodzinach / Irena Mudrecka. // Zeszyty Naukowe. Pedagogika / Uniwersytet Opolski. - Z. 31, (1994), s. 77-84

  88. Praca kuratora sądowego jako forma opieki nad nieletnimi / Marta Bąkowska. // Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne. - T. 10, (1995), s. 197-206

  89. Praca z indywidualnym przypadkiem w ramach dozoru kuratorskiego : (założenia modelowe) / Paweł Sobierajski. -  Streszcz. w jęz. ang. // Auxilium Sociale. - 1999, nr 1/2, s. 41-57

  90. Praca z uzależnionymi w warunkach dozoru kuratorskiego / Paweł Sobierajski. // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 10/11, s. 15-18

  91. Probacja - mity i rzeczywistość / Piotr Stępniak. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 1, s. 39-44

  92. Probacja - pomiędzy modelem idealnym a realiami społecznymi / Piotr Stępniak. -  Streszcz. ang. // Pampaedia. - Nr 2/3 (2005/2006), s. 33-43

  93. Probacyjny model kurateli sądowej w Polsce / Andrzej Bałandynowicz. // Probacja. - 2009, [nr] 3/4, s. 78-112

  94. Problem alkoholizmu młodzieży w działalności kurateli sądowej / Lucyna Fidor. - Bibliogr. //  Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, s. 24-27   

  95. Profilaktyczno-resocjalizacyjna rola kuratorów sądowych we wspomaganiu rodziny niewydolnej wychowawczo / Elżbieta Dłużak. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Pedagogika Rodziny. - 2011, nr 1, s. 207-219

  96. Propozycje zmian w modelu kurateli dla nieletnich / Kinga Wojciechowska. // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 3, s. 21-22

  97. Przemoc w rodzinie : na przykładzie dozorów kuratorskich nad osobami skazanymi za znęcanie się nad rodziną / Anna Witkowska-Paleń. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Społeczeństwo i Rodzina. - [R. 4], nr 4 (2007), s. 15-28

  98. Przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego przez kuratora sądowego / Wiesława Liszke. // Probacja. - 2009, [nr] 3/4, s. 113-122

  99. Relacje między kuratorem a nieletnim - dylematy sprawowania nadzoru / Andrzej Świerczek. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 19-23

  100. Resocjalizacja skazanych w warunkach kurateli / Andrzej Bałandynowicz //  Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 2, s. 28-38   

  101. Rola czynników socjopedagogicznych w resocjalizacyjnych oddziaływaniach kuratorów społecznych / Krzysztof Gogacz. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 1-2 , s. 21-32

  102. Rola i skuteczność kurateli dla nieletnich / Anna Korpanty. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 42-45

  103. Rola kuratora sądowego w dylematach alimentacyjnego ojcostwa - badania własne / Lucyna Fidor. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2008, nr 1, s. 75-89

  104. Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji / Jolanta Zozula // Szkoła Specjalna. -  2012, nr 2, s. 138-146    

  105. Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie / Beata Zinkiewicz //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 17-23    

  106. Rola kuratora sądowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w nowym Kodeksie karnym wykonawczym / Julian Śpiewak. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 18, (1998), s. 5-16

  107. Rola sądu karnego i rodzinnego oraz kuratorskiej służby sądowej w ochronie osób pokrzywdzonych. Współpraca kuratorów z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc ofiarom i sprawcom / Alina Prusinowska-Marek //  Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 29-31

  108. Rola sędziego i kuratora w postępowaniu w sprawach nieletnich / Anna Duda-Ziętek. // Rodzina i Prawo. - Nr 16 (2010), s. 87-91

  109. Rola społecznych kuratorów sądowych w warunkach nowych uregulowań w zakresie kurateli / Kazimierz Kordowski. -  Streszcz. w jęz. niem. ang. // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 2, s. 85-91

  110. Rola zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych w systemie probacji / Alina Roskosz. // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. 154-167

  111. Romowie a kurator sądowy : problematyka wzajemnych kontaktów / Łukasz Kwadrans. // Dialog=Pheniben. - 2005, nr 9, s. 14-15

  112. Sądowi kuratorzy rodzinni w percepcji podopiecznych / Patrycja Miśko. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Pampaedia. - Nr 4/5 (2007/2008), s. 141-154

  113. Sądowy kurator dla dorosłych w systemie środków przeciwdziałania patologii społecznej / Bogumiła Kosek-Nita, Alina Roskosz. -  Bibliogr. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. - Z. 3 (2008), s. 159-174

  114. Sądowy kurator rodzinny a przemoc w rodzinie / Monika Dąbrowska //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 36-40    

  115. Sądy i kuratorska służba sądowa w ochronie osób pokrzywdzonych / Alina Prusinowska-Marek //  Niebieska Linia. - 2010, nr 4, s. 28-30    

  116. Sędziowie od życia / Ewa Winnicka //  Polityka. - 2009, nr 19, s. 34-38    

  117. Sposoby oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych w toku dozorów probacyjnych / Krzysztof Gogacz. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 21-27

  118. Status prawny zawodowych kuratorów sądowych / Małgorzata Sękara. // Przegląd Sądowy. - 2003, [nr] 4, s. 99-123

  119. Strażnik, wychowawca czy opiekun. Kim tak naprawdę jest kurator sądowy i jakie są jego zadania? / Krystyna Gromek.- Bibliogr. //  Niebieska Linia. - 2002, nr 2, s. 25-28

  120. Stres w pracy społecznych kuratorów sądowych / Grażyna Kuziora. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Auxilium Sociale. - 2005, nr 2, s. 250-260

  121. Stres w pracy społecznych kuratorów sądowych / Grażyna Kuziora. -  Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 1/2, s. 47-52

  122. Tożsamość zawodowa kuratorów rodzinnych / Andrzej Węgliński. -  Bibliogr. // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 27 (2008), s. 99-111

  123. Uczucia i stany emocjonalne towarzyszące rodzinnym kuratorom sądowym w kontakcie z nieletnimi oraz ocena wykonywanej przez siebie pracy / Robert Opora. -  Streszcz. ang. // Studia i Badania Naukowe / Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku. - R. 2, nr 2 (2008), s. 177-186

  124. Udział sądowego kuratora dla dorosłych w postępowaniu przed sądem / Kazimierz Postulski. // Probacja. - 2010, [nr] 1, s. 5-20

  125. Umiejscowienie kontroli (LOC) rodzinnych kuratorów sądowych a ich pozycja w percepcji podopiecznych / Irena Mudrecka. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 2, s. 40-44

  126. Ustanowienie kuratora dla dziecka na podstawie art. 99 k.r.o. / Robert Zegadło. // Rodzina i Prawo. - Nr 12 (2009), s. 71-76

  127. Ustawa o kuratorach sądowych na tle pozostałych przepisów normujących ich zadania i obowiązki / Teodor Szymanowski. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 34/35, (2002), s. 3-24

  128. Uwagi pedagoga na temat kurateli sądowej dla nieletnich / Mariusz Tański. // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 35-38

  129. Uwarunkowania skuteczności pracy kuratorskiej / Beata Maria Nowak. // Szkice Podlaskie. - Z. 17/18 (2009/2010), s. 291-299

  130. Wady i zalety systemu kuratorskiego w Polsce w percepcji kuratorów zawodowych Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lublinie / Monika Szyszko. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 46-48

  131. Współpraca Podkarpackiej Służby Więziennej z instytucją kuratora sądowego i ośrodkami pomocy społecznej skazanych / Małgorzata Kołecka. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Społeczeństwo i Rodzina. - 2009, nr 4, s. 134-142

  132. Wybrane obszary działalności rodzinnych kuratorów sądowych / Anna Nowak. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 3, s. 5-11

  133. Z problematyki funkcjonowania społecznej kurateli sądowej / Danuta Kowalczyk. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Rocznik Andragogiczny. - 2009, s. 259-272

  134. Zadania sądu rodzinnego i kuratorskiej służby sądowej w kontekście projektu ustawy / Alina Prusinowska-Marek. -  Referat. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 50, nr 8 (2010), s. 32-35

  135. Zahamowanie modernizacji służb kuratorskich w Polsce / Andrzej Węgliński. - Bibliogr. //  Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 27-33

  136. Założenia pracy resocjalizacyjnej kuratorów sądowych w systemie zapobiegania kryzysom życiowym podopiecznych / Ryszard Prusiński. -  Streszcz. w jęz. niem. ang. // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 85-95

  137. Założone a rzeczywiste funkcje kurateli dla dorosłych / Róża Pawłowska. // Studia Gdańskie / Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - T. 1, (2002), s. 87-94

  138. Zastosowanie metody analizy przypadku w pracy kuratora sądowego / Janusz Skwarek, Dariusz Zagdański. -  Streszcz. ang. // Zamojskie Studia i Materiały. - R. 8, z. 2[4] (2006), s. 207-215

  139. Zrozumieć drugiego człowieka - drogowskazy w pracy kuratora sądowego dla dorosłych / Rafał Skręt. -  Bibliogr. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. - Z. 3 (2008), s. 175-183

  Oprac. Ewa Dolata-Makuch

  PBW w Opolu Filia w Kluczborku

  VI 2013

  PARTNERZY

  • ipn

  • ee

  • nn

  • helios

  • e3

  • v
  • logo II LO
    
  • chrobry logo tekst
    
  • zse
    

  • logo 1 kolor

  SPONSORZY

  6216a8c00786e231de51d393c63bd692

   

  FACEBOOK

  f12

  AKCJE

  • v23
    
  • mlodzi1
  • zaczytani
  • 3232kl
  • kino1
  • Kolberg2014 logo 04A rgb
  • logo-bez-ramki
  • rok1
  • teczka1