UWAGA!

W okresie od 26 czerwca do 1 września

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu czynna:

Poniedziałek – piątek 8.00-15.00,

soboty – nieczynne

 

 


 

Rodzina polska

W myśl powszechnej opinii rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną, a więc fundamentalny, konstytutywny element każdego społeczeństwa. To powszechne przekonanie nie znajduje potwierdzenia w teorii socjologicznej, w której częściej za podstawową „jednostkę społeczeństwa" uznaje się interakcję lub działanie społeczne. Niezależnie od tego socjologia uważa rodzinę za najtrwalszy i najstarszy element organizacji społecznej. Rodzina kojarzy się z małżeństwem, regulacją stosunków seksualnych, prokreacją, wychowywaniem dzieci, gospodarstwem domowym i systemem pokrewieństwa.

Zestawienie bibliograficzne „Rodzina polska" zawiera 289 pozycji bibliograficznych ( w tym 58 pozycji zwartych) wydanych w latach 1997-2007. Bibliografię sporządzono na podstawie automatycznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Zestawienie zawiera publikacje dotyczące takich zagadnień jak: przemoc w rodzinie, rozwody i ich wpływ na socjalizację dzieci, wpływ transformacji ustrojowej na życie rodzinne, rodziny zrekonstruowane, samotne rodzicielstwo itp.


Książki:

1. ADAMSKI FRANCISZEK
Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy / Franciszek Adamski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. - 227 s. ; 24 cm
Sygn. C 190842

2. ADOPCJA : teoria i praktyka : praca zbiorowa / red. Krystyna Ostrowska, Ewa
Milewska. - Warszawa : CMPP-P MEN, 1999. - 178 s.: wykr. ; 24 cm
Sygn. C 180540

3. BADORA SYLWIA
Rodzina i formy jej wspomagania / Sylwia Badora, Barbara Czeredrecka, Danuta Marzec. - Kraków : "Impuls", 2001. - 166 s. ; 24 cm
Sygn. C 183754

4. BEISERT MARIA
Rozwód : proces radzenia sobie z kryzysem / Maria Beisert. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2000. - 296 s.: rys., wykr. ; 24 cm
Sygn. M 182742

5. CHRZĄSTOWSKI SZYMON
"Ścieżki ku sobie i od siebie" : separacja i jej uwarunkowania w rodzinach osób z rozpoznaniem schizofrenii / Szymon Chrząstowski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. - 244 s.: wykr. ; 21 cm
(Dissertationes / Uniwersytet Warszawski ; 467)
Sygn. M 195869

6. CUDAK HENRYK
Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003. - 243 s. : il., wykr. ; 24 cm
Sygn. M 190936 , M 192007 - M 192008

7. CZECH HENRYK
Ethos wsi śląskiej : badania w gminie Olesno / Henryk Czech. - Warszawa : "Trio", 2006. - 282,[2] s.,[26] s. tabl.: fot.,wykr. ; 21 cm
(Obyczaje, Prawo i Polityka, Życie Codzienne)
Sygn. C 193216 , M 195786 , M 193329

8. DONIEC RENATA
Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń / Renata Doniec. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. - 168 s.: wykr. ; 24 cm
Sygn. M 183427

9. DUDAK ANNA
Samotne ojcostwo / Anna Dudak. - Kraków : "Impuls", 2006. - 234 s.: wykr. ; 24 cm
Sygn. M 194466

10. DYCZEWSKI LEON
Rodzina twórcą i przekazicielem kultury / Leon Dyczewski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2003. - 229,[3] s. ; 21 cm
Sygn. M 191776

11. DZIECKO w świecie rodziny : szkice o wychowaniu : praca zbiorowa / red.
Bronisława Dymara. - Kraków : "Impuls", 1998. - 192 s.: rys., wykr. ; 24 cm
(Nauczyciele - Nauczycielom)
Sygn. C 179103 , M 179129

12. EDUKACJA prorodzinna : księga dedykowana Profesorowi Marianowi
Śnieżyńskiemu / red. Maria Chymuk, Danuta Topa. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP[Akademii Pedagogicznej], cop. 2000. - 408 s. : il., rys. ; 24 cm
Sygn. C 183610 , M 192292 , M 192365

13. EICHELBERGER WOJCIECH
Zdradzony przez ojca / Wojciech Eichelberger. - Warszawa : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998. - 72 s, ; 21 cm
Sygn. M 180157

14. FLUDERSKA GRAŻYNA
Problem krzywdzenia dzieci : podstawy i doświadczenia dorosłych Polaków : raport z badań / Grażyna Fluderska, Monika Sajkowska. - Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 2001. - 108 s.: wykr. ; 30 cm
Sygn. M 185082

15. GĘBUŚ DOROTA
Rodzina tak, ale jaka ? / Dorota Gębuś. - Warszawa : "Żak", cop. 2006. - 184 s. ; 21 cm
Sygn. M 193420

16. GIZA-POLESZCZUK ANNA
Rodzina a system społeczny : reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej / Anna Giza-Poleszczuk ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - 296 s.: rys.,wykr. ; 21 cm
(Dissertationes / Uniwersytet Warszawski ; 460)
Sygn. M 195516 - M 195518

17. HARWAS-NAPIERAŁA BARBARA
Komunikacja interpersonalna w rodzinie / Barbara Harwas-Napierała ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. - 138,[2] s. ; 21 cm
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 128)
Sygn. C 192600

18. IZDEBSKA JADWIGA
Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieja / Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2000. - 254 s. ; 21 cmSygn. M 182698

19. IZDEBSKA JADWIGA
Rodzina, dziecko, telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji / Jadwiga Izdebska. - Wyd. 2. - Białystok : "Trans Humana", 2001. - 303 s.: wykr. ; 21 cm
Sygn. M 182703

20. JABŁOŃSKI DANIEL
Zarys wiedzy o małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie : perspektya antropologii kulturowej i ogólnej / Daniel Jabłoński, Lech Ostasz. - Olsztyn : "Adiaphora", 2001. - 320 s. ; 20 cm
Sygn. M 187751

21. JABŁOŃSKI KUBA
Rozwód : jak go przeżyć ? / Kuba Jabłoński. - Warszawa : "Intra" : "W.A.B.", 2000. - 163,[3] s. ; 20 cm
(Psychologia Podręczna)
Sygn. M 183380

22. JAGIEŁA JAROSŁAW
Relacje w rodzinie a szkoła : krótki przewodnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : "Rubikon", 2007. - 141 s. ; 19 cm
Sygn. M 196589 - M 196593

23. JANKE ANDRZEJ W.
Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku : perspektywy zmiany społecznej w edukacji / Andrzej W. Janke. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002. - 390 s.: wykr. ; 24 cm
Sygn. C 194665

24. KARWACKI ARKADIUSZ
Błędne koło : reprodukcja kultury podklasy społecznej / Arkadiusz Karwacki. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. - 243 s.: wykr. ; 24 cm
Sygn. M 193295

25. KARWOWSKA MAŁGORZATA
Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo (w kontekście społecznych zmian) / Małgorzata Karwowska. - Kraków : "Impuls", 2003. - 101 s. ; 23 cm
Sygn. C 186353

26. KAWULA STANISŁAW
Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2005. - 167 s.: fot. ; 21 cm
Sygn. M 191641

27. KAWULA STANISŁAW
Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. - [Wyd. 2]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002. - 364 s. ; 24 cm
Sygn. M 190505 - M 190507, M 182779, C 182757

28. KOZUBSKA ALICJA
Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim / Alicja Kozubska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2000. - 233 s.: rys.,wykr. ; 24 cm
Sygn. C 182826

29. KWAK ANNA
Rodzina w dobie przemian : małżeństwo i kohabitacja / Anna Kwak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2005. - 314,[1] s. ; 21 cm
Sygn. C 192932

30. KWIECIEŃ MARIA
Rodziny zastępcze : rodziny nadziei / Maria Kwiecień. - Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów, 2003. - 135,[1] s. ; 18 cm
Sygn. M 186728

31. MAŁŻEŃSTWO : męskość, miłość, konflikt / red. nauk. Hanna Liberska,
Mirosława Matuszewska. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001. - 188 s.: il. ; 21 cm
Sygn. M 183413

32. MAZUR JADWIGA
Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość / Jadwiga Mazur. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2002. - 203,[1] s. ; 21 cm
Sygn. C 186279 , M 193103 - M 193104

33. OBLICZE współczesnej rodziny polskiej : praca zbiorowa / red. Bronisław
Mierzwiński, Ewa Dybowska. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzna-Pedagogiczna Ignatianum, 2003. - 195 s. ; 20 cm
Sygn. M 187557

34. OCHMAŃSKI MARIAN
Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Marian Ochmański. - Wyd. 2 zmien. i popr.(dodr.). - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. - 400 s. ; 24 cm
Sygn. M 182720 , M 182865, M 179852

35. OLUBIŃSKI ANDRZEJ
Konflikty rodzice - dzieci : dramat czy szansa ? / Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. - 133 s.: wykr. ; 24 cm
Sygn. M 182714 , M 192041 - M 192042

36. OPIEKA i wychowanie w rodzinie / red. Czesław Kępski ; aut. Czesław Kępski,
Maria Deptuła. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - 267,[3] s. ; 22 cm
Sygn. M 192110

37. PRZEMOC w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-
Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. - Wyd.2. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. - 116 s. ; 21 cm
Sygn. M 183424

38. PSYCHOLOGIA w służbie rodziny / red. Iwona Janicka, Teresa Rostowska. -
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. - 336 s. ; 24 cm
Sygn. M 195494

39. RODZICE i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa
/ red. Ewa Milewska, Aleksandra Szymanowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000. - 256 s. ; 24 cm
Sygn. C 183752

40. RODZINA i jej wspomaganie : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki
społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004) / red. Bożena Matyjas ; Wszechnica Świętokrzyska. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2005. - 28 s. ; 22 cm
Sygn. C 189842

41. RODZINA : historia i współczesność : studium monograficzne / red. Wiesława
Korzeniowska, Urszula Szuścik ; aut. Józef Kiedos ; Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie. Zakład Historii Wychowania. Zakład Edukacji Szkolnej. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006. - 453 s.,[1] s. ; 24 cm
Sygn. M 195860, M 192179

42. RODZINA polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie /
red. Jan Żebrowski ; Uniwersytet Gdański ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - 343,[1] s.: rys. ; 24 cm
(Edukacja w Społeczeństwie Obywatelskim ; 6)
Sygn. C 182686 , M 182709

43. RODZINA, prywatność, intymność : dzieje rodziny polskiej w kontekście
europejskim : zbiór studiów / red. Dobrochna Kałwa, Adam Walaszek, Anna Żarnowska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "DiG", 2005. - 197 s.: rys. ; 25 cm
Sygn. M 195519

44. ROSTOWSKA TERESA
Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie : analiza psychologiczna / Teresa Rostowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. - 121 s. ; 24 cm
Sygn. M 182715

45. RUSZKIEWICZ DOROTA
Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz. - Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej, 2006. - 252 s. ; 24 cm
Sygn. M 194643

46. SAKOWICZ TADEUSZ
Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji) / Tadeusz Sakowicz. - Kraków : "Impuls", 2006. - 281,[3] s.: rys. ; 24 cm
Sygn. C 192575 , M 193201 , M 192718

47. SAMOTNE macierzyństwo i polityka społeczna / red. Marek Rymsza. - Warszawa
: ISP, 2001. - 466 s. ; 24 cm
Sygn. C 185040

48. SEKUŁOWICZ MAŁGORZATA
Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych / Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. - 172,[1] s.: wykr. ; 21 cm
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2188)
Sygn. M 183069 , M 185380 , M 184627

49. SIDOR BOŻENA
Psychologiczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową / Bożena Sidor. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. - 271 s.: wykr. ; 24 cm
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 105)
Sygn. M 196198

50. SKWAREK BEATA
Wpływ adopcji dziecka na jakość związku małżeńskiego / Beata Skwarek ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - 175 s.: wykr. ; 24 cm
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 373)
Sygn. M 194167 , M 195879

51. SZTANDER WANDA
Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym / Wanda Sztander. - [Wyd.3 popr. dodr.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999. - 31,[1] s. ; 16 cm
Sygn. M 181293

52. TYSZKA ZBIGNIEW
Rodzina we współczesnym świecie / Zbigniew Tyszka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. - 134,[1] s. ; 24 cm
(Seria Socjologia / UAM / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; nr 31)
Sygn. M 184776

53. TYSZKA ZBIGNIEW
System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego / Zbigniew Tyszka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - 145,[1] s. : il. ; 24 cm
(Seria Socjologia / UAM / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; nr 29)
Sygn. M 183432

54. WRZESIEŃ WITOLD
Jednostka - rodzina - pokolenie : studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie / Witold Wrzesień. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003. - 300 s. ; 24 cm
(Seria Socjologia / UAM / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; nr 38)
Sygn. M 192035

55. WRZESIEŃ WITOLD
Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń / Witold Wrzesień, Aldona Żurek, Iwona Przybył. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. - 174 s.: il. ; 24 cm
(Seria Socjologia / UAM / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; nr 46)
Sygn. M 194645 , M 194893

56. ZABŁOCKI KAZIMIERZ JACEK
Dziecko niepełnosprawne : jego rodzina i edukacja / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa : "Żak", 1999. - 237 s. ; 20 cm
Sygn. C 183763 , M 189727

57. ZAGÓRNY STANISŁAW
Więź rodzinna w zurbanizowanym środowisku wiejskim / Stanisław Zagórny. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1997. - 119 s. ; 24 cm
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408)
Sygn. M 178075

58. ZAWADZKI ROMAN
Rodzinny krąg / Roman Zawadzki, Małgorzata Taraszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. - 144 s. ; 21 cm
(Dla Siebie i Dla Innych)
Sygn. M 186832

 

Artykuły w czasopismach:

59. ADOPCJA w percepcji społecznej / Izabela Peczyńska // Opieka,
Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, s. 40-42

60. ALKOHOLIZM rodziców a przejawy niedostosowania społecznego
młodzieży / Małgorzata Przybysz // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10-11, s. 32-35

61. BEZ cioci na imieninach : krewni i kuzyni / Barbara Pietkiewicz // Polityka. -
2004, nr 45, s. 88-91

62. BEZROBOCIE polskich rodzin i jego konsekwencje / Grażyna Kowalska //
Edukacja. - 2006, nr 2, s. 20-27

63. BĘDĘ jak mój tata / Kuba Jabłoński // Charaktery. - 2006, nr 9, s. 22-25

64. BIEDA i ubóstwo - konsekwencje dla dziecka i rodziny / Agnieszka Białas //
Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, s. 5-9

65. BYĆ matką - konfrontacja oczekiwań i rzeczywistości w kontekście
wsparcia społecznego : (badania własne) / Monika Świerczek // Chowanna. - 2004, t. 2, s. 129-143

66. BYŁO, minęło / Joanna Podgórska // Polityka. - 1999, nr 49, s. 3-9
Przyczyny rozwodów

67. CECHY współczesnego macierzyństwa / Joanna Pawelska // Małżeństwo i
Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 28-39

68. CHOROBA dobrych żon / Wojciech Markiewicz // Polityka. - 2007, nr 19,
s. 4-6, 8, 12

69. CHOROBA w rodzinie : style zmagania się z sytuacją trudną / Danuta
Ochojska, Mieczysław Radochoński // Problemy Rodziny. - 1997, nr 5/6, s. 39-43

70. CO charakteryzuje rodziny dzieci przewlekle chorych? / Beata Mazur //
Małżeństwo i Rodzina. - 2006, nr 4, s. 40-44

71. CO komu po zdradzie / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Charaktery. -
2002, nr 7, s. 10-15

72. CO zagraża podstawowym funkcjom rodziny w Polsce / Teresa
Rostowska // Problemy Rodziny. - 2000, nr 5, s. 21-26

73. CÓRKI i ich ojcowie / Julita Wojciechowska // Charaktery. - 2005, nr 7,
s. 19-20

74. CZAS poświęcony dziecku w rodzinie samotnego ojca / Dorota
Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 30-33

75. CZY dobrobyt materialny zagraża wychowaniu? / Helena Marzec // Problemy
Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 44-46

76. CZY wolne związki będą alternatywą dla życia małżeńskiego i
rodzinnego w Polsce? : (na przykładzie badań w województwie opolskim) / Jolanta Piechnik-Borusowska // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 59-67

77. CZY współczesne ojcostwo to ojcostwo nieobecne? / Maria Janukowicz //
Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. 43-47

78. CZYM się charakteryzują współczesne małżeństwa w Polsce? / Zofia
Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2006, nr 4, s. 3-11

79. DEFINICJE pojęć "małżeństwo" i "rodzina" w obliczu pojawienia się
alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego / Krystyna Slany // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 4, s. 3-8

80. DIAGNOZA rodziny w praktyce pedagogicznej : wskazania i możliwości /
Ewa Jarosz // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003, nr 1, s. 19-34

81. DROGI rozwojowe dzieci alkoholików / Magda Wójcik // Remedium. - 2003,
nr 11, s. 20-21

82. DRUGIE małżeństwo - prawdy i mity / Agnieszka Czapczyńska //
Remedium. - 2002, nr 6, s. 22-23

83. DYLEMATY odpowiedzialności rodzicielskiej / Ryszard Karpowicz // Problemy
Rodziny. -1997, nr 1/2, s. 45-49

84. DYSCYPLINOWANIE dzieci przez samotne matki / Izabella Łukasik // Problemy
Rodziny. - 2001, nr 3, s. 48-51

85. DYSFUNKCJONALNOŚĆ rodziny a bezdomność / Magdalena Tyl // Praca
Socjalna. - 2005, nr 1, s. 46-59

86. DYSFUNKCJONALNOŚĆ rodziny - efekt przemian społecznych w Polsce /
Maria Szumigalska // Praca Socjalna. - 2007, nr 2, s. 27-53

87. DZIADKOWIE dobrzy na wszystko / Anna Brzezińska, Karolina Appelt //
Charaktery. - 2006, nr 1, s. 31-32

88. DZIADKOWIE, wnuki i pradziadkowie : szkic demograficzny / Piotr
Szukalski // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 18-24

89. DZIECI a rozwody rodziców / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. -
2004, nr 3, s. 57-58

90. DZIECI alkoholików - czy można im pomóc? / Witold Skrzypczyk // Dziecko
Krzywdzone. - 2004, nr 8, s. 89-96

91. DZIECIŃSTWO w rodzinach bezrobotnych w środowisku małego miasta /
Bożena Matyjas // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 39-50

92. DZIECKO a rozwód rodziców / Beata Ninard // Bliżej Przedszkola. - 2006,
nr 10, s. 15-17

93. DZIECKO w biednej rodzinie / Elżbieta Tarkowska // Polityka Społeczna. -
2004, nr 9, s. 9-13

94. DZIECKO z rodziny alkoholowej / Małgorzata Krasowska // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 34-38

95. EWOLUCJA wielkości i struktury rodzin / Piotr Szukalski // Polityka
Społeczna. - 2000, nr 4, s. 21-27

96. FUNKCJE społeczne i struktura rodziny / Tadeusz Grudniewski //
Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4-5, s. 8-12

97. FUNKCJONALNOŚĆ i dysfunkcjonalność rodziny. Przyczyny, przejawy i
środki zaradcze / Dorota Rybczyńska // Problemy Narkomanii. - 2002, nr 1, s. 20-28

98. IDEA rodziny zastępczej / Jerzy Pająk, Beata Skwarek // Małżeństwo i
Rodzina. - 2002, nr 3, s. 18-21

99. IDENTYFIKACJA z ojcem a wzorce idealnego mężczyzny w percepcji chłopców
w wieku adolescencji / Łukasz Baka // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. 29-33

100. JAK się związać, by się nie rozwiązać / Wanda Sztander //
Charaktery. - 2006, nr 5, s. 10-15

101. JAK sobie radzą z osamotnieniem w rodzinie dzieci i dorastająca
młodzież / Katarzyna Gania // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 25-27

102. JAK wychować dziecko w weekend / Ewa Winnicka // Polityka. - 2004, nr
6, s. 3-6,8,10

103. JAK zmieniała się polska rodzina po 1989 roku / Iwona Hałgas // Tygodnik
Powszechny. - 2001, nr 1, s. 8-9

104. JAKA córka, taka matka / Zofia Milska-Wrzosińska // Charaktery. -
2007, nr 3, s. 10-17

105. JESTEŚ dla mnie ważny / Barbara Lipiec, Wiesław Lipiec // Edukacja
i Dialog . - 2005, nr 5, s. 7-12

106. KOMPETENCJE rodzicielskie rozwiedzionych rodziców / Anna
Dudak // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2-4, s. 69-72

107. KONFLIKTY i kryzysy w małżeństwie i w rodzinie / Konrad Bar //
Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1-2, s. 57-64

108. KONSEKWENCJE samotnego rodzicielstwa dla społecznego
funkcjonowania dziecka / Elżbieta Napora // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. 39-42

109. KONTAKTY dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami / Marek
Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 8-15

110. KREOWANE w mediach modele rodziny / Dorota Gębuś // Edukacja
i Dialog. - 2001, nr 4, s. 45-50

111. KRYZYS rodzinny i powrót do równowagi / Irena Namysłowska
// Psychoterapia. - 2001, nr 1, s. 13-22

112. LECZ kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies / Małgorzata Szpakowska // Res
Publica Nowa. - 2002, nr 12, s. 23-27
Współczesny model rodziny

113. MACIERZYŃSTWO - konieczność czy luksus? / Tomasz Kasprzak //
Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 3-6

114. MACIERZYŃSTWO miejscem dla kobiet? / Maria Stańska // Res Publica
Nowa. - 1997, nr 9, s. 27-32

115. MAŁŻENSTWA bezdzietne z wyboru w świetle literatury
psychologicznej / Alicja Kalus // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 15-19

116. MAŁŻEŃSTWA osób młodocianych / Urszula Kempińska // Problemy
Rodziny. - 1999, nr 4, s. 35-39

117. MAŁŻEŃSTWO i rodzina w systemie wartości studentów
Uniwersytetu Opolskiego / Jerzy Pająk // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 1, s. 29-32

118. MAŁŻEŃSTWO i rodzina w świetle opinii młodzieży (porównanie
pilotażowych badań polskich i niemieckich) / Paweł Sobierajski, Tomasz Biernat // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 91-99

119. MAŁŻEŃSTWO i rodzina w zglobalizowanym świecie / Krystyna Slany //
Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 3-10

120. MAŁŻEŃSTWO jako wartość : studium empiryczne / Zofia Dąbrowska //
Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. 3-11

121. MAŁŻEŃSTWO w perspektywie antropologicznej / Danuta Penkala-
Gawęcka // Czas Kultury. - 2006, nr 4, s. 4-17

122. MATKA-Polka kontra supermatka? / Izabela Kowalczyk // Czas Kultury. -
2003, nr 5, s. 11-21

123. MATKA w percepcji młodzieży przestępczej / Małgorzata Sitarczyk //
Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. 39-43

124. MATKI nadopiekuńcze / Irena Kornatowska // Niebieska Linia. -
2004, nr 2, s. 6-8

125. MATKI, żony, kucharki / Martyna Bunda // Polityka. - 2006, nr
16, s. 4-12
* Rola kobiety w rodzinie (praca domowa kobiet)

126. MŁODZIEŻ o rodzinie / Anna Dzikomska-Kucharz // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 35-37

127. MODELE ojcostwa w serialach telewizyjnych / Tomasz Sosnowski //
Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 4, s. 36-42

128. MOJA mama koleżanka / Wanda Sztander // Charaktery. - 2007, nr
3, s. 18-20

129. MOZAIKOWATOŚĆ i koloryt współczesnej rodziny. Szkic do portretu
/ Stanisław Kawula // Kultura i Edukacja. - 2003, nr 1, s. 60-87

130. NADUŻYWANIE alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci / Ewa
Jarosz // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10-11, s. 11-14

131. NASZE stulecie : prognozy dla rodzin w Polsce na początek XXI wieku :
głos filozofa / Maria Szyszkowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. 3-8

132. NIEPOWODZENIA szkolne uczniów a funkcjonowanie rodziny / Alicja
Kozubska // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 9-14

133. NIETYPOWE małżeństwa w Polsce / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo
i Rodzina . - 2005, nr 3, s. 3-12
* Małżeństwa: zrekonstruowane, bezdzietne z wyboru, osób młodocianych, mieszane kulturowo, kobiet-naukowców, osób niepełnosprawnych intelektualnie, byłych księży katolickich

134. NIETYPOWE związki małżeńskie w Polsce : doniesienie badawcze /
Zofia Dąbrowska-Caban // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 32-40

135. NIEZBĘDNOŚĆ dziadków / Annna Brzezińska // Charaktery. - 2001,
nr 5, s. 27-29

136. O NOWĄ koncepcję ojcostwa / Sławomir Baran // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 49-54

137. O RODZINACH zastępczych polemicznie / Marek Andrzejewski //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 29-32

138. O SYTUACJI młodocianych matek / Anna Malec // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 35-38

139. OBRAZ adopcji w czasopismach polskich / Andrzej Krzysztof
Ładyżyński // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 47-52

140. OBRAZ "małżeństwa idealnego" w opinii kandydatów na małżonków
w wieku 19-27 lat / Anna Siudem // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. 13-17

141. OBRAZ ojca w polskich mediach / Krzysztof Arcimowicz // Niebieska
Linia. - 2004, nr 1, s. 9-12

142. OCENA własnych kompetencji wychowawczych przez matki samotne
/ Agnieszka Pietrzyk, Beata Nowicka // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. 43-44

143. ODDZIAŁYWANIE wychowawcze w rodzinach zrekonstruowanych /
Henryk Cudak // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2-4, s. 73-80

144. OJCOSTWO / Barbara Lipiec // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 14-15

145. OJCOSTWO jako wartość : studium empiryczne / Zofia Dąbrowska //
Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 3-13

146. OJCOSTWO - kierunki przemiany roli / Anna Ceranek-Dadas,
Elzbieta Neumann-Schmidtke // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2-4, s. 37-50

147. OJCOSTWO w życiu mężczyzny / Kazimierz Pospiszyl //
Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 24-28

148. OSAMOTNIENIE dziecka w rodzinie / Marzena Sendyk //
Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 20-24

149. OSAMOTNIENIE dziecka we współczesnej rodzinie / Henryk
Cudak // Pedagogika Społeczna. - 2001, nr 2, s. 105-113

150. OSOBOWOŚĆ ofiary przemocy małżeńskiej a jakość związku
partnerskiego / Jadwiga Jakrzewska // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s. 11-13

151. PATOLOGIA dzieci i młodzieży w świetle zagrożeń współczesnej
rodziny / Grażyna Pisarik // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 4, s. 3-8

152. PATOLOGIA rodziny a wykolejenie nieletnich / Joanna Kobylińska-
Szkatuła // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 3, wkł. s. I-III

153. PERCEPCJA postaw rodzicielskich jako korelat późniejszego poczucia
szczęścia w małżeństwie / Agnieszka Stępniak-Łuczywek // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 20-26

154. PERCEPCJA postaw swoich matek przez dorastające dzieci / Katarzyna
Walęcka-Matyja // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 45-47

155. PICIE alkoholu i oczekiwania z tym związane a praktyki
wychowawcze w rodzinach nastolatków / Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Świat Problemów. - 2007, nr 2-3, s. 16-20

156. PICIE alkoholu przez młodzież a opiekuńczo-wychowawcze
funkcjonowanie rodziny / Alicja Kozubska // Problemy Rodziny . - 2000, nr 2/3, s. 57-61

157. PICIE alkoholu przez rodziców zagrożeniem dla rozwoju dziecka /
Teresa Sołtysiak // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 41-43

158. POCHODZENIE rodzinne a wykazywany przez dziecko poziom
nieprzystosowania społecznego / Agnieszka Komorowska // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 1-2, s. 125-131

159. POCZUCIE sensu życia młodzieży z rodzin alkoholicznych / Ewa
Dujka // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 1, s. 27-32

160. POCZUCIE szczęścia małżeńskiego a samoocena u kobiet / Anna
Siudem // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1-2, s. 52-56

161. POLITYKA społeczna wobec rodzin samotnych matek / Leszek Sarnowski
// Polityka Społeczna. - 2001, nr 1, s. 36-38

162. POLKA z matką / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2002, nr 10, s. 3-6,8-9

163. POLSKIE małżeństwa i rodziny oraz gospodarstwa domowe w
świetle statystyki / Antoni Rajkiewicz // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 9-16

164. POLSKIE rodziny adopcyjne w świetle badań / Beata Skwarek //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 18-25

165. PORTRETY psychologiczne matek samotnych / Agnieszka Pietrzyk,
Beata Nowicka // Małżeństwo i Rodzina . - 2005, nr 1-2, s. 40-44

166. POSTAWY młodzieży akademickiej w Polsce wobec trwałości
małżeństwa i wobec rozwodu / Katarzyna Klimkowska // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4-6, s. 11-14

167. POSTAWY rodzicielskie a społeczne zachowania dzieci zależnie od
ich płci / Agata Sierota // Problemy Rodziny. - 1997, nr 3, s. 11-13

168. POSTAWY rodzicielskie ojca i ojczyma w percepcji dziecka / Barbara
Kromolicka // Problemy Rodziny. - 1997, nr 4, s. 46-51

169. POSTAWY w rodzinie / Bernadetta Smagacz // Kwartalnik
Edukacyjny. - 2000, nr 4, s. 9-16

170. POWRÓT brata / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2000, nr 43, s. 3-6,8-9
Stosunki rodzinne

171. POWRÓT taty / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 1997, nr 38, s. 92-93,95
Ojcostwo

172. POZIOM samoakceptacji ojców i matek w pełnieniu przez nich ról
rodzicielskich po rozwodzie / Anna Dudak // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 73-76

173. POZIOM samoakceptacji u nieletnich matek samotnie
wychowujących nieślubne dzieci / Leon Niebrzydowski // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 44-47

174. POŻEGNANIE z bękartem / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2003,
nr 8, s. 3-8

175. PRACA zawodowa kobiet a życie rodzinne / Anna Skurczyńska //
Wychowawca . - 2005, nr 7-8, s. 14-15

176. PREFERENCJE mężczyzn i kobiet związane z wyborem partnera w
świetle analiz ogłoszeń matrymonialnych / Bogdan Wojciszke, Wiesław Baryła, Anna Downar // Czasopismo Psychologiczne. - 2002, nr 2, s. 113-120

177. PREFEROWANE wartości a zadowolenie z małżeństwa / Piotr P.
Kwiatkowski // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. 28-31

178. PREFEROWANE wartości we współczesnej rodzinie w opinii
młodzieży / Anna Dzikomska-Kucharz // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 10, s. 15-17

179. PROBLEMATYKA jedynactwa w świetle badań empirycznych / Piotr
Połomski // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 4, s. 16-21

180. PROBLEMY osób zaangażowanych w życie rodziny
zrekonstruowanej / Aneta Jarzębińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 39-48

181. PROBLEMY samotnych ojców wychowujących dzieci w wieku
przedszkolnym / Beata Nogaj // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 52-55

182. PRZEDWCZESNA ciąża : doniesienie z badań / Alicja Skowrońska //
Rocznik Pedagogiczny. - T. 27 (2004), s. 375-380

183. PRZEMOC emocjonalna w rodzinie / Małgorzata Niesiobędzka //
Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 1, s. 69-75

184. PRZEMOC w rodzinie a zaburzenia zachowania dziecka / Marta
Bąkowska // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 43-54

185. PRZEMOC w rodzinie w świetle statystyki policyjnej z lat 1999-2005 /
Mariola Kordas-Surowiec // Polityka Społeczna. - 2006, nr 10, s. 14-18

186. PRZEMOC w rodzinie z problemem alkoholowym / Aleksandra
Karasowska // Niebieska Linia. - 2001, nr 3, s. 7-9

187. PRZEMOC wewnątrzmałżeńska a socjalizacja dziecka w rodzinie /
Mirosław Jamrożek // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 1, s. 14-16

188. PRZYSZŁOŚĆ małżeństwa : w poszukiwaniu paradygmatu bardziej
komunitarnego / Tomasz P. Terlikowski // Więź. - 2006, nr 9, s. 11-22

189. PRZYWRÓCIĆ wartość ojcostwa / Sławomir Baran // Kwartalnik
Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 22-31

190. PSYCHOLOGICZNE uwarunkowania zgodnego pożycia
małżeńskiego / Joanna Różańska-Kowal // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. 25-29

191. PSYCHOSPOŁECZNE aspekty funkcjonowania rodzin żyjących w
ubóstwie / Helena Marzec // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 3, s. 33-37

192. REAKCJE dzieci na rozwód rodziców / Wiesława Chojnacka //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 41-42

193. REGULAMIN i improwizacje, czyli o kulturowym skrypcie bycia matką
/ Bogusława Budrowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. 105-120

194. RELACJE nastolatków z rodzicami / Barbara Borowiecka // Nowa Szkoła.
- 2005, nr 2, s. 30-32

195. RELACJE rodzina - dziecko we współczesnym świecie / Barbara
Lulek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 1, s. 15-20

196. RODZEŃSTWO jako osoby znaczące / Julita Wojciechowska //
Remedium. - 2005, nr 4, s. 4-5

197. RODZICIELSTWO po męsku / Piotr Szczukiewicz // Remedium. -
2001, nr 10, s. 22-23

198. RODZINA a bezrobocie - sytuacja w Polsce / Danuta Graniewska
// Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 9-17

199. RODZINA alkoholowa a rozwój i wychowanie dzieci / Elżbieta
Łuczak, Małgorzata Przybysz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, s. 18-22

200. RODZINA po śmierci rodzeństwa / Anna Lipa // Edukacja i Dialog. -
2006, nr 9, s. 68-72

201. RODZINA polska w świetle wyników NSP 2002 / Krystyna Slany,
Krystyna Kluzowa // Studia Socjologiczne. - 2004, nr 1, s. 47-63

202. RODZINA w międzypokoleniowej transmisji wartości : aspekt
teoretyczno-empiryczny / Renata Doniec // Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 1, s. 33-47

203. RODZINA w oczach młodzieży : wyniki badań empirycznych / Krystyna
Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 3-11

204. RODZINA wobec chorego dziecka / Renata Szczepanik // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 35-38

205. RODZINA wobec wyzwań transformacji ustrojowej / Leandra Korczak,
Waldemar Kozłowski // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4, s. 50-63
* Funkcje socjalizacyjne i wychowawcze

206. RODZINNE uwarunkowania seksualnego wykorzystywania dzieci /
Irena Pospiszyl // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1-2, s. 77-81

207. RODZINNE wartości wychowawcze / Krystyna Kutiak // Edukacja. - 1999,
nr 4, s. 67-74

208. RODZINY dysfunkcyjne - dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej / Anna
Dąbrowska // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 14 (2001), s. 101-113

209. RODZINY ryzyka socjalnego we współczesnej Polsce - potrzeba wsparcia
/ Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 3, s. 3-7

210. RODZINY ryzyka w Polsce współczesnej / Stanisław Kawula // Nowa
Szkoła. - 2004, nr 3, s. 4-8

211. ROLA babci i dziadka w opinii młodzieży / Agnieszka Biela // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 38-39

212. ROLA dziadków w procesie socjalizacji / Marzena Chmielewska //
Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7-8, s. 17-19

213. ROLA empatii w małżeństwie / Sitarczyk Małgorzata, Andrzej
Waniewski // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. 23-27

214. ROLA ojca w rodzinie / Jarosława Lach, Bernadeta Szczupał //
Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 50-54

215. ROLA ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie - zarys historyczny /
Eugeniusz Paruzel // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 20-27

216. ROLA rodziców w kształtowaniu systemu wartości swoich dzieci /
Agnieszka Iłendo-Milewska // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1-2, s. 16-18

217. ROLA środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka sukcesu /
Joanna Kawalec // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 57-65

218. ROLA wychowania wielopokoleniowego w edukacji wielokulturowej /
Anna Krajewska // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2-4, s. 97-103

219. ROLE w rodzinie - podział zadań i odpowiedzialności / Marian Duda
// Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 4, s. 17-22

220. ROZMOWY intymne: o przemocy seksualnej w rodzinie / Anna L.
Grygoruk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 161-172

221. ROZWIĄZYWANIE konfliktów w życiu małżeństwa i rodziny /
Agnieszka Dąbrowska // Pedagogika Społeczna. - 2002, nr 4, s. 73-79

222. ROZWÓD inaczej? / Marzanna Farnicka // Opieka, Wychowanie, Terapia. -
1999, nr 1, s. 33-36
* Proces radzenia sobie dzieci z rozwodem rodziców

223. ROZWÓD rodziców a dziecko. Wybór literatury za lata 1989-1998 /
oprac. Ewa Dolata-Makuch // Nowa Szkoła. - 1999, nr 10, s. 47-49

224. ROZWÓD w opinii społecznej / Piotr Kryczka // Studia Socjologiczne.
- 1999, nr 1, s. 41-68

225. RÓŻNE oblicza ojcostwa / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina.
- 2004, nr 1, s. 13-19

226. SALOMONOWE potomstwo / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2000,
nr 16, s. 92-93
* Dzieci z rodzin rozwiedzionych

227. SAMOTNOŚĆ w rodzinie niepełnej / Katarzyna Brzychcy // Edukacja
Humanistyczna. - 2002, nr 1-2, s. 107-114

228. SATYSFAKCJA seksualna w małżeństwie : problematyka badań
własnych / Izabela Foremniak // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 47-50

229. SOCJODEMOGRAFICZNY obraz związków partnerskich w Polsce /
Krystyna Slany, Karolina Baszarkiewicz // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 11-16

230. SPOŁECZNA edukacja o przemocy wobec dzieci w rodzinie : znaczenie - zagrożenia - nadzieje / Ewa Jarosz // Pedagogika Społeczna. - 2002, nr 2, s. 78-86

231. SPOŁECZNA i ekonomiczna wartość trwałości małżeństwa /
Katarzyna Klimkowska // Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 1, s. 67-72

232. SPOSOBY radzenia sobie z rozwodem przez dzieci / Marzanna
Farnicka // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 19-22

233. SPOSTRZEGANIE osoby ojca przez chłopców z rodzin z problemami
alkoholowymi / Jolanta Skowron // Kwartalnik Edukacyjny. - 2001, nr 3, s. 31-39

234. STAROKAWALERSTWO i staropanieństwo. Analiza zjawiska / Krzysztof Tymicki // Studia Socjologiczne. - 2001, nr 4, s. 77-106

235. STYLE wychowywania dzieci w polskich rodzinach ubogich i
zamożnych. Podobieństwa i różnice / Agnieszka Pietrzyk // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 29-34

236. SYSTEM wartości dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych /
Katarzyna Hałas // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 1, s. 21-31

237. SYTUACJA dziecka w rodzinie bezrobotnej / Helena Marzec //
Problemy Rodziny. - 1999, nr 4, s. 30-34

238. SYTUACJA rodzinna i społeczno-polityczna współczesnych kobiet w
perspektywie badań feministycznych / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 1, s. 51-61

239. SYTUACJE wychowawcze w rodzinach samotnych ojców / Dorota
Ruszkiewicz // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. 45-47

240. SZEŚCIOLATKI z niepełnych rodzin / Iwona Zwierzchowska //
Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 4, s. 10-15

241. SZKIC do portretu dzieci ze środowisk społecznie zaniedbanych : (na
przykładzie średniego miasta) / Barbara Fatyga, Grażyna Fluderska // Kultura i Społeczeństwo. - 1998, nr 2, s. 133-147

242. ŚWIATOPOGLĄD partnerów jako modulator miłości / Agnieszka
Borowiak, Piotr Szarota // Studia Psychologiczne. - 2004, z. 3, s. 15-25
* Wpływ światopoglądu na sposób oceny własnego małżeństwa i miłości

243. TATA sam w domu / Julita Wojciechowska // Charaktery. - 2006, nr 3,
s. 34-36

244. TATA w latach / Iwona Radziszewska // Polityka. - 2003, nr 46, s. 84-
87
* Późne ojcostwo

245. TO, co oczywiste, oczami liberalnego konserwatysty / Marcin Król //
Res Publica Nowa. - 2002, nr 12, s. 13-20
* Współczesna rodzina

246. TOŻSAMOŚĆ płciowa chłopców wychowywanych przez samotne matki / Elżbieta Napora // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. 34-38

247. TRUDNO być matką, jeszcze trudniej nie być / Joanna Podgórska //
Polityka. - 2001, nr 21, s. 3-9

248. TRUDNOŚCI w sprawowaniu roli ojczyma / Kazimierz Pospiszyl //
Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 42-44

249. "TYLKO mnie kochaj" : sytuacja małego dziecka w rodzinie z
problemem alkoholowym / Teresa Jadczak-Szumiło // Świat Problemów. - 2006, nr 3, s. 26-30

250. UBÓSTWO polskich rodzin i jego konsekwencje / Dorota Glina // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s. 51-55

251. UBÓSTWO rodziny a jej uczestnictwo w kulturze / Irena Czajkowska // Edukacja. - 2000, nr 3, s. 58-64

252. UBÓSTWO w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym / Sławomir
Kantyka // Polityka Społeczna. - 1999, nr 11/12, s. 29-31

253. URODZENIA pozamałżeńskie w powojennej Polsce / Piotr Szukalski // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2/3, s. 40-46

254. UWARUNKOWANIA szczęścia małżeńskiego / Agnieszka Stępniak-
Łuczywek // Problemy Rodziny. - 1997, nr 5/6, s. 13-19

255. W IMIĘ ojca : mężczyźni w rodzinie / Barbara Pietkiewicz // Polityka. -
2003, nr 4, s. 74-77

256. W KRAINIE wolnych związków / Joanna Petry Mroczkowska // Więź. - 2003, nr 12, s. 32-38

257. W KRĘGU przemocy: dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym /
Katarzyna Kurza // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 11-13

258. W RODZINACH współuzależnionych kobiet / Bogusław Włodawiec //
Świat Problemów. - 2000, nr 10, s. 21-22

259. W RODZINIE / Jolanta Grabowska // Res Publica Nowa. - 2002, nr 12, s. 34-35
Statystyka małżeństw i rozwodów w Polsce i na świecie

260. WARTOŚCI preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci /
Elżbieta Kornacka-Skwara // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 27-31

261. WARUNKI materialno-bytowe a przystosowanie społeczne dzieci z
rodzin wiejskich / Anna Weissbrot-Koziarska // Edukacja. - 2000, nr 2, s. 65-74

262. WIEJSKIE rodziny wielodzietne / Alina Sikorska // Polityka Społeczna. -
1999, nr 11/12, s. 31-34

263. WIELODZIETNOŚĆ - problem socjalny i próby pomocy / Anna Rutkowska // Pedagogika Społeczna. - 2002, nr 2, s. 87-94

264. WIELORODZINA : po rozwodzie / Igor T. Miecik // Polityka. - 2003, nr 22,
s. 3-6,8-9

265. WIĘŹ dzieci z ojcami w okresie wczesnoszkolnym / Jan
Śledzianowski // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, s. 9-13

266. WŁADZA rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca /
Wanda Stojanowska // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 17-21

267. WOKÓŁ wielodzietności / Bożena Balcerzak-Paradowska // Problemy
Rodziny. - 1998, nr 4, s. 9-14

268. WPŁYW dziecka niepełnosprawnego na emocjonalne funkcjonowanie rodziny / Ewa Piechota // Ergo. - 2006, nr 4, s. 30-31

269. WPŁYW konfliktów dorosłych na dzieci / Wiesław Sikorski // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 36-38

270. WPŁYW nadopiekuńczej postawy rodziców na osobowość dziecka /
Małgorzata Widelak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, s. 49-51

271. WPŁYW okresu dzieciństwa na małżeństwo : przegląd teorii i badań /
Agnieszka Stępniak-Łuczywek // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 33-39

272. WPŁYW postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży /
Magdalena Łukaszewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7-8, s. 14-16

273. WPŁYW postaw rodzicielskich na zachowanie się dzieci : (wyniki
badań własnych) / Maria Lenarczyk // Opieka, Wychowanie, Terapia . - 2001, nr 2, s. 43-48

274. WPŁYW rodziny na poczucie sensu życia u jedynaków i osób
posiadających rodzeństwo / Lilianna Klimek // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 4, s. 22-24

275. WPŁYW rodziny na poczucie sensu życia u studentów / Kunegunda
Włostowska, Robert Rajchert // Problemy Rodziny. - 1999, nr 5-6, s. 41-45

276. WPŁYW rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci / Wiesława
Kuśmierz // Życie Szkoły. - 2000, nr 3, s. 137-140

277. WPŁYW transformacji ustrojowej na złe funkcjonowanie rodzin w
Polsce / Wacław Maślanka // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4-6, s. 39-43

278. WSPARCIE społeczne w małżeństwie / Katarzyna Popiołek //
Chowanna. - 2004, t. 2, s. 118-128

279. WSPÓŁCZESNA kobieta wobec macierzyństwa / Urszula Kusio // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 4, s. 40-47

280. WSPÓŁCZESNA rodzina polska i jej funkcjonowanie / Marta i Ryszard Karpowiczowie // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4-6, s. 33-38

281. WYCHOWAWCZA rola ojca w rodzinie / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 29-32

282. Z BADAŃ nad małżeństwem w Polsce : uwarunkowania i właściwości / Zofia Dąbrowska-Caban // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 3-12

283. ZAMIAST wstępu / Paweł Śpiewak // Res Publica Nowa. - 2002, nr 12, s. 9-11
Przemiana tradycyjnego modelu rodziny

284. ZAROBKOWE migracje rodziców za granicę / Bogdan Stańkowski //
Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 1-2, s. 51-66

285. ZASPOKAJANIE potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców /
Dorota Ruszkiewicz // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 23-25

286. ZNACZENIE dialogu w małżeństwie / Józef Baniak // Małżeństwo i
Rodzina. - 2004, nr 1, s. 25-28

287. ZNACZENIE pożycia seksualnego dla powodzenia małżeńskiego /
Anna Winiarczyk, Agnieszka Stępniak-Łuczywek // Problemy Rodziny. - 1998, nr 2, s. 29-38

288. ZNACZENIE więzi emocjonalno-społecznych w tworzeniu
macierzyństwa dla niepełnosprawnego dziecka / Aleksandra Maciarz // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 83-87

289. ZWIĄZKI pozamałżeńskie / Joanna Podgórska // Polityka. - 2004, nr
27, s. 3-10

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji i Promocji
PBW w Opolu

GALERIA

Jako tako czyli jak to po japońsku ... - warsztaty czytelnicze


image009   28 września  br. uczniowie z klasy III a z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Opolu uczestniczyli w pierwszych zajęciach czytelniczych z cyklu ,,Bajkopodróżowanie świata poznawanie". Podróż literacka odbyła się do Japonii, następna będzie do Włoch.

Więcej…

PARTNERZY

Odsłon artykułów:
3837417